Praha 2 plánuje výstavbu moderního pobytového domu pro seniory a lidi s Alzheimerovou chorobou s kapacitou přes 100 lůžek. Ten bude vybudován v prostoru stávajících tenisových kurtů mezi ulicemi Italská, Lichnická, Španělská a Kunětická.

V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace. Tu bude vybírat výběrová komise složená ze zástupců městské části Praha 2 a odborníků – architektů, zástupce IPR a pracovníků v sociálních službách.

Po výběru vítězného projektanta přijde na řadu ještě výběr zhotovitele.

Podobné zařízení pro seniory naléhavě v Praze 2 chybí už nyní. „Stávající kapacita našich domovů je naprosto nedostačující. Zcela nám chybí prostředí pro dobře organizovanou péči o lidi s demencí. V poslední době se setkáváme s argumentem o povinnosti rodiny převzít na sebe veškerou péči o svého blízkého. S touto myšlenkou
by jistě každý mohl souhlasit, ale z mnohaletých zkušeností vím, že dlouhodobá, a právě často celodenní péče o nemohoucího není ve většině případů možná zajistit vlastními silami rodin, a to ani se zapojením širších terénních služeb. Také proto si myslím, že plánovaná kapacita Nového domova není přehnaná, naopak z pohledu potřeb našich občanů odpovědná,“
dodává ředitelka Centra sociálních služeb Martina Polanská.

Praxe dlouhodobě ukazuje nedostatečnou stávající kapacitu lůžek domovů pro seniory a trvale rostoucí až dvojnásobný převis poptávky. Významná část klientů přitom s ohledem na své nemocnění (typicky demenci) potřebuje vysoce specializovanou péči v podobě domova se zvláštním režimem, který akutně v Praze 2 chybí. Městská část se tak při hledání východiska inspirovala mimo jiné i v zahraničí, kde mají s provozováním takových zařízení bohaté zkušenosti.

Ačkoliv demografický vývoj a očekávaný nárůst počtu pacientů s demencí, Parkinsonovou nebo Alzheimerovou chorobou je celospolečenský problém, záměr výstavby Nového domova jako takový čelí neustálé kritice a zpochybňování účelu.

Objevují se názory, že radnice Prahy 2 chce úmyslně zlikvidovat fungující tenisové kurty historického významu, zničit zeleň a zneužít lukrativní lokalitu s výhledem na panoramata ve prospěch seniorů a podobné spekulace. V následujících řádcích naleznete zodpovězeny ty nejpalčivější otázky.

Proč nebyla dána přednost rekonstrukci stávajících objektů anebo vybrána jiná lokalita?
Předně je třeba zdůraznit, že území MČ Praha 2 je památkově chráněné území tvořené městskou památkovou rezervací a městskou památkovou zónou, proto zde platí určitá omezení týkající se případných přestaveb stávajících objektů. Městská část se v samotném prvopočátku samozřejmě analýzou stávajících objektů zabývala.

„Provedli jsme kompletní analýzu všech objektů v majetku městské části Praha 2. Starší bytové budovy se ukázaly vzhledem ke své konstrukci, dispozici a památkové ochraně pro vybudování moderního pobytového zařízení pro seniory s Alzheimerovou chorobou jako zcela nevhodné. Následně jsme tedy hledali vhodný pozemek pro samotnou výstavbu. Nakonec došlo k vytipování tohoto pozemku, jako nejvhodnějšího pro stavbu takového zařízení – v majetku městské části žádný jiný takto vhodný pozemek nebyl , říká ke stavbě pobytového domu Michael Grundler, místostarosta pro správu majetku. Zároveň dodává, že „se jedná o jeden z nejzásadnějších projektů koalice v tomto volebním období. Stavbou umožníme kvalitní život starším lidem, kteří potřebují zvýšenou péči a ochranu“.

Není likvidace stávajícího sportoviště s historickou tradicí v rozporu s aktuálním programovým prohlášením?
Není, neboť v programovém prohlášení rady je vedle podpory pohybových aktivit dětí a rozvíjení zdravého životního stylu v oblasti sociální politiky a zdravotnictví avizováno, že bude Praha 2 nadále prosazovat sociální politiku zaměřenou na zvýšení dostupnosti a rozšíření nabídky služeb potřebným občanům, kteří jsou sociálně znevýhodněni z důvodu věku, přechodné životní nepřízně či zdravotního postižení.

Dále, že sociální a zdravotní politiku bude realizovat prostřednictvím vlastních zařízení, podpory specializovaným neziskovým organizacím, opatřeními v oblasti sociálního bydlení a dalšími vhodnými způsoby.

A konečně, že Praha 2 zahájí přípravu na výstavbu Domova se zvláštním režimem pro lidi se ztrátou soběstačnosti a tím rozšíří kapacitu Centra sociálních služeb pro stávající pobytové a odlehčovací služby.

Bude se jednat o soukromé zařízení jen pro vyvolené?
Provozovatelem plánovaného zařízení Nový domov bude Centrum sociálních služeb Prahy 2 jako organizace zřizovaná městskou částí za účelem poskytování služeb obyvatelům Prahy 2. Jedním z kritérií pro umístění do zařízení bude zcela určitě dlouhodobý trvalý pobyt klienta v naší městské části.

Znamená to, že dojde k vykácení vzrostlých stromů?
V souvislosti s výstavbou domova k žádnému zbytečnému nebo celoplošnému kácení vzrostlých stromů nedojde. Vítěz výběrového řízení na zpracování architektonické studie a vypracování projektové dokumentace se musí s touto skutečností vypořádat a v maximálně možné míře stávající dřeviny do projektu zakomponovat.

O dalším pokračování sociálně potřebného projektu bude veřejnost průběžně informována.

Tisková zpráva MČ Praha 2, redakčně upravena.