Investiční priority Prahy 2? Bytové hospodářství a školství!

Hospodaření městské části Praha 2 bude i v letošním roce vyrovnané. Nejvíce peněz, podobně jako v předcházejících letech, půjde do oblasti školství, dále pak do sociální oblasti, na péči o veřejná prostranství, o zeleň a na obnovu bytového fondu v majetku městské části.

V tomto období se ukázalo, jak dlouhodobě odpovědně hospodaříme. Máme našetřeno. Díky našim úsporám a také již tradičně vyrovnanému hospodaření disponujeme potřebnou finanční rezervou. Ta nám pomáhá překlenout i toto složité období, provázené těžko předvídatelnými výpadky příjmů a nárůstem nákladů.

Příjmová i výdajová část rozpočtu bude letos ve výši 827,12 milionu korun. Výpadek příjmů, který nám vznikne vlivem různých nařízení vlády, bude pokryt z úspor z hospodaření v minulých letech.

Běžné výdaje na letošek jsou stanoveny ve výši 626,10 milionu korun, kapitálové tvoří 201,02 milionu korun,“ vysvětlil místostarosta Jan Korseska, který má na starosti oblast financí. Z běžných výdajů jsou financovány důležité oblasti života obyvatel městské části, jako je školství, kultura a sociální péče, ale i péče o veřejnou zeleň nebo činnost samosprávy. Kapitálové, respektive investiční výdaje zajišťují péči o nemovitý majetek v rámci bytového fondu, budov a pozemků základních a mateřských škol.

„Do mateřských a základních škol jde každoročně největší díl z rozpočtu. Stejně tomu bude i letos, školství má totiž v naší městské části jednoznačnou prioritu. Na provoz, údržbu a opravy našich základních škol, mateřských škol a jejich příspěvkových organizací je proto letos vyčleněno celkem 168,4 milionu korun,“ vyčíslila starostka Prahy 2, do jejíž gesce spadá právě oblast školství.

Z významných běžných výdajů zamíří celkem 13,1 milionu korun do ZŠ Londýnská, kde se plánuje výměna oken a oprava fasády ve vnitrobloku. V ZŠ Vratislavova se bude opravovat část střechy a měnit střešní okna, což vyjde na celkem 9 milionů korun, za sedm milionů korun se bude do základních škol pořizovat nová výpočetní technika.

Z investičních akcí, které se letos plánují, jmenujme například rekonstrukci části povrchu školního hřiště a sanace stěny budovy v ZŠ Jana Masaryka za 4,37 milionu korun, v ZŠ Na Smetance se bude za 5 milionů korun rekonstruovat plynová kotelna a v ZŠ Vratislavova vznikne za 1,6 milionu korun dětské hřiště ve vnitrobloku. Další velkou část z rozpočtu představuje také péče o veřejná prostranství a zeleň.

Pro letošek je v této kapitole vyčleněno 79,87 milionu korun. Částka je určena na údržbu veřejné zeleně, čištění chodníků, na nákup vodních prvků, opravy v parcích či na dosadbu stromořadí. Za celkem 11,5 milionu korun má pod Nuselským mostem vzniknout také volnočasový areál, městská část také počítá s revitalizací parku nad ulicí Vozová, a to za 17 milionů korun. Celkem 12,8 milionu korun je určeno také na revitalizaci okolí kostela svaté Ludmily na náměstí Míru. Významnou investiční oblastí je také péče o bytový fond na území Prahy 2. Na rekonstrukce výtahů má letos jít celkem 15 milionů korun, na opravy bytů je vyčleněno 12 milionů korun, 10 milionů korun si vyžádá rekonstrukce bytového domu a vybudování nového výtahu v ulici Na Libušince 3.

Převzato z Novin Prahy 2, č. 4, rok 2021, strana 9.
Redakčně upraveno.

Další nájemní aukce bytů MČ Praha 2 jsou zde! Opět elektronicky.

Praha 2 připravila další letošní aukce nájemních bytů. Aukce se budou konat 10. a 17. května 2021. Aukce nájemních bytů bude pořádána elektronicky – přes online portál. Zároveň s ohledem na současnou situaci městská část snížila požadovanou výši kauce. Nově se jako jistota platí pouze jedno měsíční nájemné.

Seznam nabízených bytů

Jak probíhá aukce nájemního bytu

Volné byty MČ Prahy 2, jež jsou určeny k pronájmu v rámci tržního nájemného, jsou již několikátým rokem nabízeny formou aukce. Nově v souvislosti se situací způsobenou pandemií kronaviru se tato aukce přesouvá do online prostředí. Tato otevřená forma pronájmu městských bytů umožňuje soutěžícím ovlivnit konečnou cenu pronájmu příhozem v aukci. Konkrétní podmínky pro aukci naleznete vždy v popisu daného bytu.

Po vyhlášení termínu konání aukce je možnost si přijít nabízené byty prohlédnout. Prohlídkové dny jsou vždy uvedeny v přehledu každé nabízené bytové jednotky. Zároveň je nově možnost si jednotlivé byty projít v online prohlídce.

Aukce se následně může zúčastnit každý, kdo splní pravidla pronájmu městských bytů MČ Praha 2. Pro účast je nejprve zapotřebí složit povinnou vratnou kauci pro účast v aukci. Ta činí 30 000 Kč. V případě, že zájemce nevyhraje, kauce se vrací zpět. Pokud zájemce vyhraje, je tato kauce
posléze započtena jako součást smluvní jistoty, která činí jeden měsíční
nájem.

Vzhledem ke zvýšenému zájmu o účast ve veřejné soutěži o nájem obecních bytů, je dobré kauci skládat s dostatečným časovým předstihem. Nejzazší termín pro složení kauce na bankovní účet MČ Praha 2 naleznete konkrétně v daném inzerátu. Okamžikem složení kauce se rozumí připsání částky stanovené kauce na bankovní účet MČ Praha 2.

Byty o které má účastník zájem se ucházet, uvede v oznámení o provedené platbě kauce zaslané na e-mailovou adresu aukce@praha2.cz v souladu s vývěskou veřejné soutěže. Pokud v jedné z aukcí účastník vyhraje a bude označen jako vítěz, nebude mít možnost účastnit se dalších aukcí. Přístup do dalších aukčních místností mu bude znemožněn.

Kompletní a přesné znění postupu a pravidel pro soutěž nájemních bytů MČ Praha 2 naleznete na stránkách http://urad.praha2.cz/Volne-byty

Redakce TOP 09 Praha 2.
Úvodní fotografie: ilustrační fotografie – byt MČ Praha 2.

Praha 2 pokračuje v opravách bytů

Celkem 141. Tolik obecních bytů minulý rok opravila městská část Praha 2. Jedná se o historicky nejvyšší počet opravených bytů v Praze 2. Opravy dosáhly celkové výše přes 65 milionů Kč.

V porovnání s předchozími lety stoupl počet opravených bytů na dvojnásobek. V roce 2017, kdy správu nad městskými byty převzala Správa nemovitostí Praha 2 vlastněná 100% městskou částí, bylo za celý rok opraveno 71 bytových jednotek.

„Praha 2 spravuje jeden z nejrozsáhlejších bytových fondů mezi městskými částmi v Praze. Z historických důvodů vyžaduje rozsáhlé opravy a modernizaci. Zároveň je zde i potenciál k získání nových bytových jednotek, například formou půdních vestaveb,“ hodnotí investice do bytového fondu Michael Grundler, místostarosta pro správu majetku.

Postupně se městské části daří rok od roku zvyšovat počet opravených bytových jednotek. Stávající koalice si totiž stanovila za cíl zrychlení oprav bytového fondu.

Městská část Praha 2 chce v tomto trendu pokračovat. Každým rokem bude usilovat o opravu podobného množství bytových jednotek.

Převzato z Novin Prahy 2, č. 4/2021. Redakčně upraveno.
Autor: Tomáš Halva, předseda majetkové komise.
Ilustrační foto.

Glosa Radka Jandy – rozpočet Prahy 2 na letošní rok

Pro rozvoj obce jsou důležité dostupné finanční prostředky, se kterými může disponovat a které pomohou v rozvoji veřejného území. Rozpočet pro letošní rok schválilo zastupitelstvo městské části Praha 2 v březnu.

Rozpočet, který Prahu 2 rozvíjí

Když jsem minulý rok psal o mém názoru na rozpočet, argumentoval jsem, že v pandemické situaci je úvaha nad rozpočtem tak trochu lichá. Situace se mění tak rychle, že původní rozpočet nebyl s to na ni adekvátně reagovat.

Myslím, že nikdo z nás neočekával, že se rok s rokem sejde a my stále budeme řešit pandemii. Každá pandemie má svůj konec. Stejně tak tomu bude i v případě pandemie koronaviru. A s blížícím se koncem je třeba se připravovat na to, co bude dál. A v tomto případě Praha 2 koná. Například podporuje místní podnikatele. Odpustila jim část nájemného, vytvořila mapu na jejich podporu a nabídla jim spoustu dalších instrumentů pro jejich podporu.

Městská část v rozpočtu na příští rok pokračuje v trendu navyšování objemu investic do oprav bytů, škol a veřejného prostoru. Zde si dovolím upozornit na větší záměry Prahy 2. Mezi ně řadíme například celkovou opravu domu Na Libušince či zvětšení bytového fondu výstavbou nových bytů v půdních prostorách. Nejde však jen o majetkové investice. Hovořím o investicích, které se možná nedají přímo finančně vyhodnotit, mají ale dlouhodobý efekt na kvalitu života. Tím je například plánovaná revitalizace parku Folimanka. Současný rozpočet také zvyšuje investice do prevence sociálně patologických jevů. Do oblasti, ve které stát selhává a snižuje své výdaje. Řadíme zde též investice do životního prostředí.

Mrzí mne, že investice jsou tématem, na kterém si opozice přihřívá svou „polívčičku“. Myslím si, že u této položky je zapotřebí odložit stranické knížky a hledat společnou shodu. Něco, čeho opozice bohužel nebyla k datu schopna.

Autorem je člen TOP 09 Praha 2 Radek Janda.

Glosa vyšla v Novinách Prahy 2 – č. 4, 2021, ročník 23

Praha 2 pokračuje v pomoci podnikatelům

Radní Prahy 2 na svém pondělním jednání znovu projednali návrh na poskytnutí slevy z nájmu podnikatelům a živnostníkům provozujícím svou činnost v nebytových prostorách městské části. Podpora ve formě poskytnutí padesátiprocentní slevy z nájmu za první dva měsíce letošního roku se nakonec týká konkrétně více než stovky nájemců, na které dopadla krizová opatření vlády v souvislosti s nařízeným nouzovým stavem. O podporu mohou požádat prostřednictvím vzorového formuláře dostupného na webu městské části. 

„Poskytnutí slevy z nájmu jsme odsouhlasili již na únorovém jednání rady. Dnes jsme jen konkretizovali, že se podpora dotkne více než stovky nájemců provozujících svou činnost v nebytových prostorách městské části. V odůvodněných případech jsme připraveni umožnit i uzavření splátkových kalendářů a nebudeme uplatňovat sankční poplatky k dlužnému nájemnému za období od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2021. Rozhodli jsme také, že u letošních smluv o nájmu nebytových prostor pak nebudeme uplatňovat míru inflace za rok 2020,“ upřesnil místostarosta pro oblast správy majetku Michael Grundler.

„Pandemie koronaviru zasadila našim dvojkovým podnikatelům a živnostníkům těžkou ránu. Jsem si jista, že naši podporu a pomoc uvítají. Jsou důležitou součástí naší ekonomiky a také každodenního života. V naprosté většině jsou to pracovití lidé, kteří vytváří hodnoty a poskytují služby dvojkovým obyvatelům,“ uvedla místostarostka pro oblast podnikání Alexandra Udženija.

Zájemci o poskytnutí slevy z nájmu nebytových prostor MČ budou moci své žádosti podávat prostřednictvím formuláře zveřejněného na webových stránkách Úřadu městské části Praha 2 https://urad.praha2.cz/Odbor-majetku-a-investic-1. V případě schválení jim bude sleva poskytnuta formou dodatku ke stávající nájemní smlouvě.

Tisková zpráva MČ Praha 2 ze dne 11. 3. 2021, redakčně upraveno.