Glosa Šárky Kaválkové – Rozpočet Prahy 2 na rok 2022

Hospodaření městské části a schválení jejího rozpočtu je vždy pod drobnohledem veřejnosti. Tu nejvíce zajímá, co se za rok v městské části změní. Šárka Kaválková, členka regionálního výboru TOP 09 Praha 2, tak glosovala na téma „Které rozpočtové priority jsou pro vás ty nejdůležitější?“

Školství, rozvoj a životní prostředí 

To, jakým způsobem se hospodaří s veřejnými financemi, jak velké a odkud příjmy do rozpočtu jsou, kam jsou směřovány a jak se přerozdělují, je klíčovou charakteristikou, jíž se od sebe jednotlivé politické strany odlišují. Rozdíly v rozpočtových prioritách pozorujeme i na úrovni komunální. 

Těší mě, že se i letos podařilo Praze 2 udržet vyrovnané hospodaření.  Za jednu z klíčových oblastí, do kterých může městská část svým hospodařením zasáhnout, považuji školství. Věřím, že panuje celospolečenská shoda na tom, že se jedná o zásadní aspekt zajišťující rozvoj naší společnosti a budoucí životní úroveň našich dětí. Školy v Praze 2 jsou tradičně velmi úspěšné, a to i díky stabilnímu financování, které pravidelně zahrnuje významné částky určené na jejich modernizaci. 

Osobně spatřuji prioritu v investicích, jež přináší užitek co nejvíce občanům a zachovávají naše dědictví pro budoucí generace. Praha 2 pravidelně investuje do rekonstrukcí a revitalizací veřejného prostoru. Zvláště letošní investice zpříjemní řadu našich parků. Za neméně významnou položku považuji investice do nemovitého majetku. Každým rokem se podaří Praze 2 zrekonstruovat okolo 150 vlastních bytů, což je úctyhodné číslo. 

Na závěr mě velice těší, že se z rozpočtu naší městské části vyčlenili také 1 milion Kč na podporu Ukrajincům prchajícím před ruskou agresí. Svědčí to o tom, že naše městská část dlouhodobě zodpovědně hospodaří a může tak podat pomocnou ruku lidem v nesnázích. 

Glosa Šárky Michkové – Kultura v Praze 2

Kulturní aktivity byly v posledních dvou letech trochu v pozadí, protože veřejné dění určovala pandemie koronaviru. O to víc se mohou lidé těšit na akce nyní, kdy kulturní projekty postupně ožívají. Otázka do srpnového čísla zněla „Která kulturní aktivita, činnost, akce vás v Praze 2 nejvíce baví?“

Krása všude kolem nás

Míjím kostel svaté Ludmily, slyším tichý šum hovorů návštěvníků postávajících v hloučcích před budovou. Cigaretový kouř se mísí s vůněmi těžkých večerních parfémů. Vstupuji dřevěnými dveřmi a opět obdivuji bohatou výzdobu foyer. Stejně jako všichni okolo se těším na představení, které každou chvilku začne. Divadlo, zejména to naše vinohradské, pro mě vždy bylo oblíbenou kulturní aktivitou. V posledním roce a půl jsme moc příležitostí na jeho návštěvu neměli, což se bohužel týkalo velké většiny tradičních kulturních aktivit. Jsem ráda, že Praha 2 zareagovala a využívá veřejný prostor na nám. Míru či Karlově náměstí k umístění výstav. Také obdivuji všudypřítomné umění, uprostřed něhož tady na Praze 2 bydlíme a které jsem často přehlížela a vnímala spíše jako kulisu. V poslední době jsem si oblíbila procházet se jen tak ulicemi a parky bez konkrétního cíle a rozhlížet se kolem – bohatě zdobené fasády, fresky, sochy nejrůznějších uměleckých směrů. Je až neuvěřitelné, kolik se toho v tak malé městské části nachází. Majestátní barokní vyšehradské hradby s chodbami a kouty opředenými tajemstvími, architektonický skvost – budova inspirovaná dvěma tanečníky, novorenesanční Gröbeho vila s kouzelným vinohradem, mýty oplývající okolí kostela sv. Apolináře, ulice lemované úchvatnými secesními domy. Na místa a stavby s hlubokými příběhy narážíme prakticky na každém rohu. Osobně se mi tak jako rychlý a přehledný zdroj informací osvědčila Encyklopedie Prahy 2, do které ráda při procházkách nahlížím.

Radní a úředníci Prahy 2 pomohou Všeobecné fakultní nemocnici, po roce opět darují krev

Kritický nedostatek transfuzní krve, se kterým se nyní potýká Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN), pomohou odstranit ve čtvrtek 22. července 2021 politici a úředníci radnice Prahy 2. Osobním příkladem v této prospěšné činnosti jim půjdou v transfuzním centru na Karlově náměstí starostka Jana Černochová a radní Michal Zuna. 

„Všeobecná fakultní nemocnice nám v poslední době významně pomáhala například s očkováním našich spoluobčanů proti onemocnění covid-19. V kritické situaci s nedostatkem transfuzních přípravků, která je v těchto dnech o poznání horší než v předchozích obdobích, chceme naopak my podat pomocnou ruku nemocnici. Stejně jako v srpnu loňského roku proto půjdeme darovat krev,“ vysvětluje starostka Prahy 2 Jana Černochová.

Důvodem akutního nedostatku krve je mimo jiné snaha o co nejrychlejší obnovení plánované péče a odložených operací v nemocnici, ale také doba dovolených a únava lidí po dlouhém lockdownu. Již začátkem července proto VFN vyzvala všechny dobrovolné dárce, aby neváhali a přišli krev darovat.

„Nyní je ta pravá chvíle si darování krve ve VFN zopakovat. V letních měsících jsou zásoby krve v nemocnicích vždy nižší. Vítám, že letní pomoc politiků a úředníků z Dvojky se stává tradicí. Tradicí, na kterou chceme i dále navazovat,“ konstatujeradní pro bezpečnost Prahy 2 Michal Zuna.

Radnice druhé městské části spolupracuje s VFN dlouhodobě. Vzájemná podpora a spolupráce s nemocnicí, která se nachází v katastrálním území Prahy 2, se týká nejrůznějších projektů. V posledním roce se vztahuje zejména ke koronavirové pandemii, kdy VFN zajistila bezproblémové očkování proti covidu-19 seniorům z Prahy 2, kteří o to projevili zájem. Výsledkem všestranné spolupráce je i současná výstava na Karlově náměstí. Jedná se o unikátní soubor fotografií, které pořídila fotografka Alžběta Jungrová na různých odděleních VFN včetně pacientů s covidem-19. Výstava potrvá do 31. srpna.

Tisková zpráva MČ Praha 2 ze dne 20. července 2021.
Redakčně upraveno. Fotografie: MČ Praha 2.

Praha 2 navýšila financování na pomoc obětem domácího násilí

Městská část Praha 2 dlouhodobě pomáhá lidem, kteří se dostali do krizové životní situace. Organizacím, které nabízejí pomoc obětem domácího násilí či uskutečňují preventivní programy na školách zřizovaných Prahou 2, poskytne v letošním roce finanční prostředky ve výši 920 tisíc korun. Navýšení veřejné finanční podpory ze strany městské části je mimo jiné i reakcí na častější případy týrání, zneužívání či jiného ohrožení osob v uzavřených domácnostech v loňském roce.

„Navýšení prostředků poskytnutých do oblasti preventivních programů je v současnosti nutností. Na bezpečí občanů nám záleží. Ženám, dětem či seniorům, jako obzvláště zranitelným obětem domácího násilí, je třeba maximálně pomáhat. Zvláště v této složité době,“ komentuje zvýšenou částku poskytnutou na granty do této oblasti radní pro bezpečnost Prahy 2 Michal Zuna.

Účelové dotace na svou činnost tak obdrží například organizace, jako jsou ROSA – centrum pro ženy, zabývající se poradenstvím pro oběti domácího násilí (80 tisíc Kč) či Bílý kruh bezpečí, pomáhající obětem trestných činů (80 tisíc Kč). Stejná částka je také určena pro Linku důvěry Dětského krizového centra. Novým hrozbám na školách městské části Praha 2 pomůže předejít dotace pro Fórum pro prožitkové vzdělávání, z.ú. (60 tisíc Kč). Zbývající částka z rozpočtu dvojky půjde na dalších devět projektů z oblasti prevence kriminality a prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality.

Městská část Praha 2 již v únoru letošního roku podepsala memorandum o spolupráci s centrem pro oběti domácího a sexuálního násilí proFem, o. p. s. Loni radnice obdobně podpořila aktivity Bílého kruhu bezpečí a zahájila společný program „Praha 2 – městská část vlídná k obětem“, spočívající v aktivitách vedoucích ke zvýšení informovanosti  občanů, úředníků, sociálních pracovníků, policistů a strážníků o obětech trestných činů, jejich potřebách, právech, postavení v trestním řízení a o možnostech pomoci.

Tisková zpráva MČ Praha 2 ze dne 15. července 2021.
Redakčně upraveno. Fotografie: MČ Praha 2.

Investiční priority Prahy 2? Bytové hospodářství a školství!

Hospodaření městské části Praha 2 bude i v letošním roce vyrovnané. Nejvíce peněz, podobně jako v předcházejících letech, půjde do oblasti školství, dále pak do sociální oblasti, na péči o veřejná prostranství, o zeleň a na obnovu bytového fondu v majetku městské části.

V tomto období se ukázalo, jak dlouhodobě odpovědně hospodaříme. Máme našetřeno. Díky našim úsporám a také již tradičně vyrovnanému hospodaření disponujeme potřebnou finanční rezervou. Ta nám pomáhá překlenout i toto složité období, provázené těžko předvídatelnými výpadky příjmů a nárůstem nákladů.

Příjmová i výdajová část rozpočtu bude letos ve výši 827,12 milionu korun. Výpadek příjmů, který nám vznikne vlivem různých nařízení vlády, bude pokryt z úspor z hospodaření v minulých letech.

Běžné výdaje na letošek jsou stanoveny ve výši 626,10 milionu korun, kapitálové tvoří 201,02 milionu korun,“ vysvětlil místostarosta Jan Korseska, který má na starosti oblast financí. Z běžných výdajů jsou financovány důležité oblasti života obyvatel městské části, jako je školství, kultura a sociální péče, ale i péče o veřejnou zeleň nebo činnost samosprávy. Kapitálové, respektive investiční výdaje zajišťují péči o nemovitý majetek v rámci bytového fondu, budov a pozemků základních a mateřských škol.

„Do mateřských a základních škol jde každoročně největší díl z rozpočtu. Stejně tomu bude i letos, školství má totiž v naší městské části jednoznačnou prioritu. Na provoz, údržbu a opravy našich základních škol, mateřských škol a jejich příspěvkových organizací je proto letos vyčleněno celkem 168,4 milionu korun,“ vyčíslila starostka Prahy 2, do jejíž gesce spadá právě oblast školství.

Z významných běžných výdajů zamíří celkem 13,1 milionu korun do ZŠ Londýnská, kde se plánuje výměna oken a oprava fasády ve vnitrobloku. V ZŠ Vratislavova se bude opravovat část střechy a měnit střešní okna, což vyjde na celkem 9 milionů korun, za sedm milionů korun se bude do základních škol pořizovat nová výpočetní technika.

Z investičních akcí, které se letos plánují, jmenujme například rekonstrukci části povrchu školního hřiště a sanace stěny budovy v ZŠ Jana Masaryka za 4,37 milionu korun, v ZŠ Na Smetance se bude za 5 milionů korun rekonstruovat plynová kotelna a v ZŠ Vratislavova vznikne za 1,6 milionu korun dětské hřiště ve vnitrobloku. Další velkou část z rozpočtu představuje také péče o veřejná prostranství a zeleň.

Pro letošek je v této kapitole vyčleněno 79,87 milionu korun. Částka je určena na údržbu veřejné zeleně, čištění chodníků, na nákup vodních prvků, opravy v parcích či na dosadbu stromořadí. Za celkem 11,5 milionu korun má pod Nuselským mostem vzniknout také volnočasový areál, městská část také počítá s revitalizací parku nad ulicí Vozová, a to za 17 milionů korun. Celkem 12,8 milionu korun je určeno také na revitalizaci okolí kostela svaté Ludmily na náměstí Míru. Významnou investiční oblastí je také péče o bytový fond na území Prahy 2. Na rekonstrukce výtahů má letos jít celkem 15 milionů korun, na opravy bytů je vyčleněno 12 milionů korun, 10 milionů korun si vyžádá rekonstrukce bytového domu a vybudování nového výtahu v ulici Na Libušince 3.

Převzato z Novin Prahy 2, č. 4, rok 2021, strana 9.
Redakčně upraveno.