Glosa Šárky Kaválkové – Rozpočet Prahy 2 na rok 2022

Hospodaření městské části a schválení jejího rozpočtu je vždy pod drobnohledem veřejnosti. Tu nejvíce zajímá, co se za rok v městské části změní. Šárka Kaválková, členka regionálního výboru TOP 09 Praha 2, tak glosovala na téma „Které rozpočtové priority jsou pro vás ty nejdůležitější?“

Školství, rozvoj a životní prostředí 

To, jakým způsobem se hospodaří s veřejnými financemi, jak velké a odkud příjmy do rozpočtu jsou, kam jsou směřovány a jak se přerozdělují, je klíčovou charakteristikou, jíž se od sebe jednotlivé politické strany odlišují. Rozdíly v rozpočtových prioritách pozorujeme i na úrovni komunální. 

Těší mě, že se i letos podařilo Praze 2 udržet vyrovnané hospodaření.  Za jednu z klíčových oblastí, do kterých může městská část svým hospodařením zasáhnout, považuji školství. Věřím, že panuje celospolečenská shoda na tom, že se jedná o zásadní aspekt zajišťující rozvoj naší společnosti a budoucí životní úroveň našich dětí. Školy v Praze 2 jsou tradičně velmi úspěšné, a to i díky stabilnímu financování, které pravidelně zahrnuje významné částky určené na jejich modernizaci. 

Osobně spatřuji prioritu v investicích, jež přináší užitek co nejvíce občanům a zachovávají naše dědictví pro budoucí generace. Praha 2 pravidelně investuje do rekonstrukcí a revitalizací veřejného prostoru. Zvláště letošní investice zpříjemní řadu našich parků. Za neméně významnou položku považuji investice do nemovitého majetku. Každým rokem se podaří Praze 2 zrekonstruovat okolo 150 vlastních bytů, což je úctyhodné číslo. 

Na závěr mě velice těší, že se z rozpočtu naší městské části vyčlenili také 1 milion Kč na podporu Ukrajincům prchajícím před ruskou agresí. Svědčí to o tom, že naše městská část dlouhodobě zodpovědně hospodaří a může tak podat pomocnou ruku lidem v nesnázích. 

V parcích Prahy 2 přibude 65 nových stromů

Rada městské části Praha 2 na svém pondělním jednání rozhodla o zajištění náhradní výsadby 65 stromů v parcích na území městské části Praha 2. Nové stromy se objeví do konce května hned v osmi lokalitách.

„Praha 2 je centrální městskou částí, která je nadměrně zatížena dopravou. Přesto podílem zeleně na svém území výrazně převyšuje celopražský průměr.  A aby tomu tak bylo i nadále, radnice každoročně investuje do údržby zeleně a parků minimálně 20 milionů korun. Chceme, aby se u nás občanům dobře žilo, aby měli lepší a zdravější prostředí. Proto je taká obnova a výsadba stromů pro nás na Dvojce naprostou prioritou,“ řeklastarostka Alexandra Udženija.

„Pravidelná každoroční obnova zeleně je nezbytná. Nově vysazené dřeviny nahradí ty, které byly odstraněny z důvodu poškození nebo onemocnění. K výsadbě do parků jsou vybírány takové druhy dřevin, které jsou přizpůsobivé a schopné přežívat i v podmínkách městského tepelného ostrova. Stromy hrají ve městě čím dál větší roli, proto o účelnosti vynaložených prostředků nemám nejmenší pochyby,“ dodal místostarosta Václav Vondrášek, který má oblast životního prostředí ve své gesci.

Na nové stromy se mohou těšit návštěvníci parků a odpočinkových zón: Karlovské předmostí, Folimanka, Havlíčkovy sady, Riegrovy sady, sady Svatopluka Čecha, sady Bratří Čapků, Perucká stráň nebo parku Nad Bělehradskou ulicí.

Mezi novou výsadbou se objeví například javory, lípy, višně, habry, ale také jasany nebo jehličnaté modříny, borovice a jedle. Společnost Gartensta Plus rovněž zajistí následnou péči o všechny nově vysazené dřeviny po dobu pěti let. Městská část v této souvislosti počítá s náklady ve výši cca 917 tisíc korun.

Tisková zpráva MČ Praha 2 ze dne 9. února 2022.
Redakčně upraveno. Fotografie: MČ Praha 2

Praha 2 znovu pomáhá podnikatelům

Radní Prahy 2 na svém včerejším jednání rozhodli, že letos nebudou uplatňovat valorizaci nájemného u nebytových prostor. Tímto krokem chce rada městské části podpořit živnostníky, podnikatele a další občany, kteří mají za sebou nelehké období, kdy jejich podnikání bylo v mnoha ohledech poznamenáno pandemií a souvisejícími restrikcemi. Zvlášť nyní, když se potýkají se zvýšením cen energií.

„Pandemie koronaviru zasadila mnohým dvojkovým podnikatelům a živnostníkům těžkou ránu. Někteří z nich byli nuceni živnost přerušit nebo ji ukončit. A to je obrovská škoda. Je tak naší povinností, pokud to jen trochu jde, takovým lidem podat pomocnou ruku.Jsou přece důležitou součástí naší ekonomiky a také každodenního života,“ řekla starostka Alexandra Udženija, která má podporu podnikání ve své gesci.  

„Naše podnikatele a živnostníky jsme podporovali po celou dobu pandemie. Poskytli jsme jim slevu z nájmů nebytových prostor městské části, umožnili žádat o odklad splátek, odpustili jim místní poplatky za užívání předzahrádek a dalších prodejních zařízení a teď jsme s kolegy v radě opakovaně rozhodli o zrušení valorizace nájemného,“ doplnil místostarosta pro oblast správy majetku Michael Grundler.

Praha 2 podporuje podnikatele a živnostníky dlouhodobě. Patří mezi městské části, které opakovaně dosahují vynikajících výsledků v nejrozsáhlejším srovnávacím výzkumu v Česku Město pro byznys. Výzkum porovnává každoročně jednotlivá města/městské části v celkem deseti kritériích, která mají pro podnikatele a firmy strategický význam.

V roce 2019 získala Praha 2 i titul nejvyšší, a to Město pro byznys desetiletí. Ocenění je důkazem, že nejlepším místem pro podnikatele v metropoli za posledních deset let. Za tuto dobu titul Město pro byznys získala městská část již čtyřikrát.

Tisková zpráva MČ Praha 2 ze dne 7. února 2022.
Redakčně upraveno. Fotografie: MČ Praha 2.

Praha 2 vítá posun v projektu vybudování nového heliportu na pontonu

Praha 2 usiluje dlouhodobě o přemístění heliportu ze Zítkových sadů na Rašínovo nábřeží. Na liknavost a nevstřícnost hlavního města Prahy upozorňovali radní už v září loňského roku. Dnešní informaci o tom, že se konečně začalo hlavní město Praha zajímat a projekt posunulo blíže k realizaci, tak radnice uvítala.

„Jsem ráda, že se konečně vedení hlavního města Prahy začalo celou věcí zabývat. Navrhované řešení v podobě vybudování heliportu na pontonu Vltavy mělo podporu odborníků i politiků napříč spektrem již v září 2020. Od té doby se jednání s hlavním městem Prahou bohužel nikam neposunula. Očekávala bych, že záchrana lidských životů je naprostou prioritou pro všechny. V tom by měla panovat shoda bez ohledu na politickou příslušnost. Proto obstrukce některých politiků, např. Jana Čižinského z Prahy Sobě, naprosto nechápu,“ uvádí starostka Prahy 2 Alexandra Udženija.

Nový heliport pro leteckou záchrannou službu by měl podle požadavků odborníků vzniknout na pontonu umístěném na Vltavě. A to v oblasti náplavky Rašínova nábřeží mezi železničním mostem a Vyšehradským tunelem. Tuto variantu od začátku prosazuje i vedení radnice Prahy 2, které stávající umístění heliportu v Zítkových sadech považuje za nevyhovující.


„Dlouhodobě upozorňujeme, že dosavadní umístění heliportu v Zítkových sadech je pouze provizorní. Z bezpečnostních důvodů zcela nevhodné. Prostorové omezení a počet překážek je pro piloty rizikové. Pro návštěvníky je park osazen bezpečnostními cedulemi, ani pro ně to ale není dostatečné řešení. Realizací pontonu na náplavce odstraníme tato bezpečnostní rizika. Ponton je pro blízké nemocnice nejlepší varianta i z hlediska dojezdového času. Praha 2 navíc získá park v Zítkových sadech zpět k plnohodnotnému využití pro občany a návštěvníky Podskalí,“ dodává radní pro bezpečnost Prahy 2 Michal Zuna.

Tisková zpráva MČ Praha 2 ze dne 31. ledna 2022.
Redakčně upraveno. Fotografie: MČ Praha 2.

Glosa Šárky Kaválkové – Novoroční přání

Konec roku je vždy spjatý s bilancováním, přáními a tužbami, jak by měl vypadat ten
následující. Rok ve znamení dvojek se pomalu rozkoukává a my jsme se Šárky Kaválkové zeptali, co by popřála Dvojce do nového roku.

Úspěšné volby a žádný covid

Milá Dvojko, v novém roce Ti přeji to, co si nejspíš přejeme všichni, byť je to přání těžko splnitelné. Přeji Ti, aby se po Tvých ulicích přestal prohánět covid. Přeji Ti, abys mohla opět vídat naše tváře bez respirátorů nejen na ulici, ale i uvnitř. Přeji Ti, aby sis opět užila tradiční velké akce jako vinobraní či adventní trhy bez obav ze šíření nákazy. Přeji Ti, aby se Tvé školy zavíraly jen na období prázdnin. Přeji Ti, aby Tvá divadla, hospody, bary, kina a další podniky opět překypovaly hosty, aniž by se musela omezovat jejich kapacita nebo otvírací doba. Příští rok pro Tebe bude obzvlášť významný, protože se budou konat komunální volby. Přeji Ti, aby z nově zvoleného zastupitelstva vzešla opět stabilní a kompetentní rada, která bude usilovat o to, abys zůstávala jednou z nejpřívětivějších městských částí. Přeji Ti, aby povolební opozice byla konstruktivní a plnila svou kontrolní roli. Přeji Ti, abys měla i nadále živou občanskou společnost. I když už jsi nepochybně jednou z nejkrásnějších městských částí, přeji Ti, aby se i nadále dařilo zvelebovat ta méně zachovalá místa a dále rozvíjet Tvůj potenciál. Přeji Ti, aby velké projekty plánované na příští rok jako revitalizace parku Folimanka nebo pokračování obnovy Karlova náměstí proběhly bez potíží. Vážení spoluobčané, dovolte mi i vám popřát vše nejlepší v roce 2022.