Aktuálně: k projektu Nový domov

Praha 2 plánuje výstavbu moderního pobytového domu pro seniory a lidi s Alzheimerovou chorobou s kapacitou přes 100 lůžek. Ten bude vybudován v prostoru stávajících tenisových kurtů mezi ulicemi Italská, Lichnická, Španělská a Kunětická.

V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace. Tu bude vybírat výběrová komise složená ze zástupců městské části Praha 2 a odborníků – architektů, zástupce IPR a pracovníků v sociálních službách.

Po výběru vítězného projektanta přijde na řadu ještě výběr zhotovitele.

Podobné zařízení pro seniory naléhavě v Praze 2 chybí už nyní. „Stávající kapacita našich domovů je naprosto nedostačující. Zcela nám chybí prostředí pro dobře organizovanou péči o lidi s demencí. V poslední době se setkáváme s argumentem o povinnosti rodiny převzít na sebe veškerou péči o svého blízkého. S touto myšlenkou
by jistě každý mohl souhlasit, ale z mnohaletých zkušeností vím, že dlouhodobá, a právě často celodenní péče o nemohoucího není ve většině případů možná zajistit vlastními silami rodin, a to ani se zapojením širších terénních služeb. Také proto si myslím, že plánovaná kapacita Nového domova není přehnaná, naopak z pohledu potřeb našich občanů odpovědná,“
dodává ředitelka Centra sociálních služeb Martina Polanská.

Praxe dlouhodobě ukazuje nedostatečnou stávající kapacitu lůžek domovů pro seniory a trvale rostoucí až dvojnásobný převis poptávky. Významná část klientů přitom s ohledem na své nemocnění (typicky demenci) potřebuje vysoce specializovanou péči v podobě domova se zvláštním režimem, který akutně v Praze 2 chybí. Městská část se tak při hledání východiska inspirovala mimo jiné i v zahraničí, kde mají s provozováním takových zařízení bohaté zkušenosti.

Ačkoliv demografický vývoj a očekávaný nárůst počtu pacientů s demencí, Parkinsonovou nebo Alzheimerovou chorobou je celospolečenský problém, záměr výstavby Nového domova jako takový čelí neustálé kritice a zpochybňování účelu.

Objevují se názory, že radnice Prahy 2 chce úmyslně zlikvidovat fungující tenisové kurty historického významu, zničit zeleň a zneužít lukrativní lokalitu s výhledem na panoramata ve prospěch seniorů a podobné spekulace. V následujících řádcích naleznete zodpovězeny ty nejpalčivější otázky.

Proč nebyla dána přednost rekonstrukci stávajících objektů anebo vybrána jiná lokalita?
Předně je třeba zdůraznit, že území MČ Praha 2 je památkově chráněné území tvořené městskou památkovou rezervací a městskou památkovou zónou, proto zde platí určitá omezení týkající se případných přestaveb stávajících objektů. Městská část se v samotném prvopočátku samozřejmě analýzou stávajících objektů zabývala.

„Provedli jsme kompletní analýzu všech objektů v majetku městské části Praha 2. Starší bytové budovy se ukázaly vzhledem ke své konstrukci, dispozici a památkové ochraně pro vybudování moderního pobytového zařízení pro seniory s Alzheimerovou chorobou jako zcela nevhodné. Následně jsme tedy hledali vhodný pozemek pro samotnou výstavbu. Nakonec došlo k vytipování tohoto pozemku, jako nejvhodnějšího pro stavbu takového zařízení – v majetku městské části žádný jiný takto vhodný pozemek nebyl , říká ke stavbě pobytového domu Michael Grundler, místostarosta pro správu majetku. Zároveň dodává, že „se jedná o jeden z nejzásadnějších projektů koalice v tomto volebním období. Stavbou umožníme kvalitní život starším lidem, kteří potřebují zvýšenou péči a ochranu“.

Není likvidace stávajícího sportoviště s historickou tradicí v rozporu s aktuálním programovým prohlášením?
Není, neboť v programovém prohlášení rady je vedle podpory pohybových aktivit dětí a rozvíjení zdravého životního stylu v oblasti sociální politiky a zdravotnictví avizováno, že bude Praha 2 nadále prosazovat sociální politiku zaměřenou na zvýšení dostupnosti a rozšíření nabídky služeb potřebným občanům, kteří jsou sociálně znevýhodněni z důvodu věku, přechodné životní nepřízně či zdravotního postižení.

Dále, že sociální a zdravotní politiku bude realizovat prostřednictvím vlastních zařízení, podpory specializovaným neziskovým organizacím, opatřeními v oblasti sociálního bydlení a dalšími vhodnými způsoby.

A konečně, že Praha 2 zahájí přípravu na výstavbu Domova se zvláštním režimem pro lidi se ztrátou soběstačnosti a tím rozšíří kapacitu Centra sociálních služeb pro stávající pobytové a odlehčovací služby.

Bude se jednat o soukromé zařízení jen pro vyvolené?
Provozovatelem plánovaného zařízení Nový domov bude Centrum sociálních služeb Prahy 2 jako organizace zřizovaná městskou částí za účelem poskytování služeb obyvatelům Prahy 2. Jedním z kritérií pro umístění do zařízení bude zcela určitě dlouhodobý trvalý pobyt klienta v naší městské části.

Znamená to, že dojde k vykácení vzrostlých stromů?
V souvislosti s výstavbou domova k žádnému zbytečnému nebo celoplošnému kácení vzrostlých stromů nedojde. Vítěz výběrového řízení na zpracování architektonické studie a vypracování projektové dokumentace se musí s touto skutečností vypořádat a v maximálně možné míře stávající dřeviny do projektu zakomponovat.

O dalším pokračování sociálně potřebného projektu bude veřejnost průběžně informována.

Tisková zpráva MČ Praha 2, redakčně upravena.

Změny v zónách placeného stání na Praze 2

Rada městské části Praha 2 na svém včerejším jednání odsouhlasila návrh změn v zónách placeného stání. Rozhodnutí tak zohlednilo četné žádosti a připomínky občanů Prahy 2.

Změny, týkající se více než dvou desítek úseků, vycházejí zejména z analýz statistik Technické správy komunikací. Na základě těchto analýz Městská část Praha 2 navrhla Odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy provedení konkrétních dílčích změn v zónách placeného stání ve prospěch rezidentů. Ve valné většině se jedná o přeměnu návštěvnických zón na rezidentní a případně úpravu změny režimu.

Současné nastavení zón placeného stání na Praze 2 můžete sledovat na tomto portálu MČ Praha 2.

A jakých ulic se změny týkají konkrétně?

Vinohrady

Šumavská – přeměna návštěvnických zón na rezidentní (modrou) v úseku Slovenská až Moravská.

Kladská – přeměna návštěvnických zón na rezidentní (modrou) v úseku Korunní až Lužická (podél domů č. 17 – 3).

Slavíkova – dochází k úpravě režimu v zónách placeného stání pro návštěvníky na Po až Ne 0:00 až 24:00 (naproti v těchto úsecích má Praha 3 rezidentní zóny).

Tyršova – přeměna návštěvnických zón na rezidentní (modrou) na levé straně v úseku od Lublaňské k ul. Legerova a na druhé straně dochází k úpravě režimu v zónách placeného stání pro návštěvníky na 0:00 až 24:00.

Koubkova – přeměna návštěvnických zón na rezidentní (modrou) na levé straně od Lublaňské po Legerovu a na pravé straně dochází k úpravě režimu v zónách placeného stání pro návštěvníky na 0:00 až 24:00.

Nové Město

Myslíkova – dochází k úpravě režimu v zónách placeného stání pro návštěvníky na Po až Ne 8:00 až 24:00 dané do souladu se zónami placeného stání v Praze 1 .

Náplavní – přeměna návštěvnických zón na rezidentní (modrou).

Dittrichova – dochází k úpravě režimu v zónách placeného stání pro návštěvníky na Po až Ne 0:00 až 24:00.

Škrétova – dochází k úpravě režimu v zónách placeného stání pro návštěvníky na Po až Ne 0:00 až 24:00.

Žitná – dochází k úpravě režimu v zónách placeného stání pro návštěvníky na Po až Ne 0:00 až 24:00.

Václavská – přeměna návštěvnických zón na rezidentní (modrou) před domy 8 – 20, úprava režimu v zónách placeného stání pro návštěvníky před Školou s časovým rozhraním Po-Pá 0:00 – 24:00, přeměna návštěvnických zón na rezidentní (modrou) od ul. Jenštejnská po ul. Na Moráni.

Trojanova – dochází k úpravě režimu v zónách placeného stání pro návštěvníky na Po až Ne 0:00 až 24:00.

Na Moráni – dochází k úpravě režimu v zónách placeného stání pro návštěvníky na Po až Ne 0:00 až 24:00.

Nusle a Vyšehrad

Jaromírova – přeměna návštěvnických zón na rezidentní (modrou) ve směru do centra v úseku Sekaninova – Ostrčilovo náměstí.

Jaromírova – dochází k úpravě režimu v zónách placeného stání pro návštěvníky pro směr do Nuslí v úseku Ostrčilovo náměstí až po Sekaninovu s časovým omezením Po až Pá 0:00 až 24:00.

Sekaninova – přeměna návštěvnických zón na rezidentní (modrou) v úseku Svatoplukova – Ostrčilovo náměstí (levá strana podél domů).

Vratislavova – přeměna návštěvnických zón na rezidentní (modrou) – obě strany po ul. Libušina.

Pod Nuselským mostem – přeměna návštěvnických zón na rezidentní (modrou) v úseku Jaromírova – Oldřichova.

Neklanova – přeměna návštěvnických zón na rezidentní (modrou) v úseku Přemyslova – Vnislavova (na obytné straně až po Vnislavovu).

Čiklova – přeměna návštěvnických zón na rezidentní (modrou) naproti domům 3 – 13.

Slavojova – P2-0290 z druhé strany dochází k úpravě režimu v zónách placeného stání pro návštěvníky na Po až Ne 0:00 až 24:00.

Zdroj: MČ Praha 2

ČVO. Co to je a k čemu slouží?

Už jste si všimli, že na stožárech veřejného osvětlení bývá připevněn štítek s vyraženým šestimístným číselný kódem? Také jste si říkali, k čemu slouží?

Tak věřte, že tento malý, zdánlivě neužitečný štítek, může v krajním případě zachránit život vám nebo vašim blízkým! Identifikační čísla stožárů, tzv. ČVO, jsou totiž zanesena v databázi, kterou hojně využívají složky Integrovaného záchranného systému, tj. hasiči, policisté i záchranáři. Použití těchto číselných kódů při komunikaci s operátorem tísňové linky je tak nejvhodnější a zároveň i nejrychlejší způsob pro lokalizaci, tedy určení vaší polohy v případě mimořádných událostí. Zejména v místech, která vám nejsou dobře známá anebo se špatně určují, vám tento krátký číselný kód ušetří důležitý čas a tím i zrychlí vyslání pomoci.

Důležitost tohoto značení si uvědomuje i Praha 2, proto požádala správce veřejného osvětlení, společnost Technologie hlavního města Prahy, a. s., o kontrolu a případně opravu poškozených štítků na území městské části.

„Přístup společnosti Technologie hlavního města Prahy vítáme a zcela se ztotožňujeme i s jejich dalším záměrem a to ošetřit vybrané stožáry veřejného osvětlení tzv. antiplakátovacím nátěrem. Právě nelegální výlep je totiž jednou z forem vandalismu, který štítky poškozuje,“ uvedl Michal Zuna, radní Prahy 2 pro oblast bezpečnosti.

Setkáte-li se ve svém okolí s poškozeným štítkem, krytem sloupu nebo samotným veřejným osvětlením, můžete tento podnět předat přímo operačnímu středisku společnosti na čísle 800 404 060 nebo e-mailem na poruchyvo@thmp.cz.

Noviny Prahy 2, ročník 2019, č. 11, str. 6. rea

Praha 2 bude v záchraně budovy nádraží pokračovat

V záchraně budovy nádraží Vyšehrad budeme nadále pokračovat!

Magistrát hlavního města Prahy nepřistoupil na podmínky vlastníka ohledně vykoupení nádraží Vyšehrad. Ačkoli tomuto kroku rozumíme, jelikož požadovaná cena neodpovídá ceně v místě a čase obvyklé, je nezbytné v jednání nebo hledání řešení pokračovat.

Jednání se v současné době zkomplikovala. Magistrát nepřistoupil na podmínky vlastníka, jelikož se mu nezamlouvala cena. Na Praze 2 však stále prosazujeme společný postup s magistrátem hl. m. Prahy. Nesouhlasíme však s ukončením jednáním bez výsledného řešení,“ říká k nastalé situaci Michael Grundler, místostarosta pro správu majetku MČ Praha 2.

Budovu nádraží Vyšehrad je zapotřebí co nejrychleji začít rekonstruovat. Hledání řešení musí pokračovat i nadále, nelze připustit, aby vyjádření magistrátu bylo veřejností chápáno jako ukončení cesty k nalezení řešení. Je třeba i nadále pokračovat společně,“ doplňuje předseda TOP 09 Praha 2 Michal Zuna.

TOP 09 Praha 2 podporuje kandidaturu Tomáše Czernina na předsedu strany TOP 09

V červnu tohoto roku oznámil na krajském sněmu královehradecké TOP 09 senátor Tomáš Czernin kandidaturu na pozici předsedy strany.

V návaznosti na tuto zprávu se regionální organizace Prahy 2 usnesla na podpoře kandidatury Tomáše Czernina na předsedu strany TOP 09 a rovněž se rozhodla udělit nominaci pro Tomáše Czernina na předsedu strany TOP 09.

„TOP 09 je strana s konzervativními kořeny, která potřebuje posílit a v současné době získat podporu zejména v regionech. A senátor Tomáš Czernin bude pro stranu nejen zárukou proevropské konzervativní politiky, bude ale i osobností silně orientovanou na všechny regiony České republiky. Je to zkušený politik z mimopražského prostředí. Všechny tyto aspekty jsou pro úspěch ve volbách napříč Českou republikou důležité, a proto jako předseda regionální organizace z centrální městské části Prahy kandidaturu Tomáše Czernina podporuji,“ říká Michal Zuna, předseda regionální organizace TOP 09 Praha 2.

Albert Kubišta, člen regionálního výboru doplňuje „Jsem rád, že hlasování o podpoře a udělení nominace bylo ve výboru jednohlasné. Tomáš Czernin je příslibem, že TOP 09 bude stranou, která dokáže oslovit nejen Prahu, ale i důležité voliče mimo velká města. Jeho vztah k přírodě a přirozené ekologické cítění je neoddiskutovatelnou výhodou do složité budoucnosti. Je to politik s historickým odkazem podobným spoluzakladateli strany Karlu Schwarzenbergovi a osobním i hodnotovým přesahem do vyspělé Evropy, kam patříme. Jeho osoba je ztělesnění propojení vhledu do komplikovaných témat, píle i pokory, která je pro konstruktivní nadhled nezbytná.“

Foto: www.instagram.com/tomas_czernin

Na usnesení organizace reagoval i pan Tomáš Czernin. „Nominace od Prahy 2 je pro mě velkým povzbuzením. Praha je základnou TOP 09 a nedovedu si představit, že bych se o post předsedy ucházel bez její podpory. Ač jsem venkovan, mí Pražané mi rozumějí.”

Tisková zpráva ve formě PDF je k nalezení zde: