Glosa Radka Jandy – Rozpočet Prahy 2

V dubnových Novinách Prahy 2 jsme diskutovali rozpočet Prahy 2. Žhavé téma veřejných financí dostává každoročně svůj prostor v Novinách Prahy 2. Je tomu tak i v tomto čísle, navzdory tomu, že všechny informace válcuje nákaza koronavirem. Dříve nebo později zasáhne i oblast rozpočtu. Jak hodnotíme rozpočet městské části na rok 2020?

Velmi rád bych nyní psal o rozpočtu, myslím však, že v současné době to je podružné. Jakýkoliv rozpočet, který byl navržen, je v současné době možno zcela předělat. A to nemyslím vůbec špatně. Jde o to, že se stávající pandemií se priority změnily.

Nyní bude důležité, jak dlouho stávající pandemie bude trvat a jak moc ovlivní chod státu, města, městské části, jejích obyvatel. Myslím, že v současné době rada musí zvážit, jak podpořit místní podnikatele. Zvážit, zda jim umožnit odložit platby nájemného, případně zvážit slevy z nájmu pro nejvíce dotčené živnostníky a firmy. V každém případě městská část musí i přes tento pravděpodobný výpadek dále investovat. Ať tak, jak je to v současném rozpočtu navrženo do oprav bytů, škol, přípravy projektu Nový domov pro seniory. Možná i opravy vyšehradského nádraží, pokud se ho podaří společně s Hl. m. Prahou získat.

Praha 2 musí i nadále investovat

Ale nejde jen o majetkové investice, ale i další investice, které se možná nedají přímo finančně vyhodnotit, ale mají dlouhodobý efekt na kvalitu života, jako například péči o parky a zeleň či zajištění úklidu a podpory bezpečnosti.

Na konec bych vám rád popřál hodně sil a zdraví.

O autorovi glosy

Radek Janda je členem Finanční komise. Je pyšným obyvatelem Vinohrad, které považuje za nejkrásnější pražskou čtvrť.

Vystudoval Dublin Business School a poté získal i mezinárodní akreditaci ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants). Právě po návratu z Irska si uvědomil, že se nechce jen nadávat na poměry, ale chce být aktivním občanem.

V rámci své profesní kariéry pracuje ve společnosti DHL jako Regional Financial Controller pro Střední, Východní Evropu a Baltské země.

Tato glosa vyšla v Novinách Prahy 2, č. 4 – 2020, str. 12

Glosa Tomáše Halvy – Pomoc v době koronaviru

Pandemie nového koronaviru zasáhla všechny sféry lidského života. Nečekaně, rychle a velmi silně. S obavami lidé vyhlížejí, zda se budou moci vrátit k běžnému životu, až epidemie pomine či opadne. Někteří se ale neobejdou bez pomoci.

V krizové situaci je důležité zachovat chladnou hlavu a dělat racionální opatření s rozmyslem. Prvním z nich je zachování chodu úřadu. ÚMČ Praha 2 na stav včas zareagoval a „přepnul se“ do krizového režimu, kdy bez problému zvládá řešit to nejdůležitější.

Dalším krokem je prevence proti onemocnění. Na Praze 2 byla zavedena dezinfekce veřejného prostoru. V domech ve správě MČ dochází k pravidelné dezinfekci společných prostor. A dezinfekce byla taktéž poskytnuta občanům Prahy 2.

Racionálně a s rozmyslem

Podstatné je i to, co bude následovat. Nikdo si nepřeje přijít o pekárnu, kavárnu či svou jinou oblíbenou provozovnu. Vládní opatření však výrazně zasáhnou mnoho podnikatelů. Díky těmto nařízením své provozovny zavřeli a mají „zakázáno podnikat“. V ideálním světě by vláda za tyto kroky převzala odpovědnost – my však v takovém světě nežijeme. Dalším krokem Prahy 2 tak je podpora podnikatelů, kteří mají od MČ pronajatý nebytový prostor. Nebude se jim zvyšovat nájemné o inflaci, odloží se platby nájmu a budou poskytnuty slevy na nájemném.

MČ však pomáhá i v jiných oblastech – pomáhá samoživitelkám, zprostředkovává kontakt s farářem sv. Ludmily, zajišťuje webináře pro podnikatele, či zvýhodnila inzerci v Novinách Prahy 2.

Věřím, že další kroky budou po analýze dalšího vývoje následovat.

O autorovi glosy

Tomáš Halva je předsedou Majetkové komise a členem Dopravní komise, Komise IT a Redakční rady MČ Praha 2.

Na Praze 2 bydlí již od raného dětství. Prahu 2 zastupuje především jako předseda Majetkové komise RMČ. Dále se věnuje mediální a komunikační strategii v online prostředí a zároveň vyučuje na pražském gymnáziu IT a seminář mediálního prostředí zaměřený nejen na mediální gramotnost, ale i praxi v médiích.

Tato glosa vyšla v Novinách Prahy 2, č. 5 – 2020, str. 12

Glosa Heleny Bártové – Folimanka a okolí Botiče

Rozvoj území Prahy 2. Jaké možnosti rozvoje nabízí území Prahy 2? Představy obyvatel městské části o tom, jak by se měla Praha 2 rozvíjet, mohou být rozdílné. Prostory pro mohutný stavební boom dvojka jakožto centrální městská část nenabízí. Kterým lokalitám v Praze 2 by měla MČ věnovat zvýšenou pozornost z hlediska územního rozvoje a revitalizace?

V rámci revitalizace parku Folimanka podnikla Praha 2 již značnou řadu kroků. Jedná se s ohledem na lokaci parku, jeho oblíbenost především mezi pejskaři a pozici Nuselského mostu, o kontinuální proces.

Od roku 2005 učinila Praha 2 řadu opatření k postupné renovaci parku, a to zejména jeho západní a severní části. Od té doby došlo k výstavbě altánu, sportoviště, budovy občerstvení, veřejných WC, vodních prvků, veřejného osvětlení a mnoho dalšího. V nedávné době byla v parku zřízena nová venkovní posilovna a došlo k revitalizaci jeho severní části. Přestože obnovu parku vítám, nemohu se ubránit pocitu, že i díky nárazovosti jejího provádění park postrádá ucelený charakter. S ohledem na postup průběžné revitalizace parku nyní zbývá zaměřit se na východní část Folimanky v okolí haly USK. Vzhledem k přemíře jednotlivých prvků, které park obsahuje, pokládám za důležité zachování volného prostoru parku, a to nejenom ve formě psí louky v západní části parku, ale ideálně též zřízením prostoru pro shromažďování lidí ve východní části u haly. Například vytvořením zpevněné plochy či piknikových míst. Za žádoucí pokládám též rozšíření veřejného osvětlení parkových cest v oblasti vedoucí z ulice Pod Karlovem.

Glosa Michala Zuny – Praha 2 je bezpečné místo

Pocit bezpečí je pro všechny obyvatele metropole důležitý. Nechtějí přemýšlet o tom, zda si mohou večer vyrazit s přáteli či zda pustí dítě ze školy domů bez doprovodu. Je Praha 2 bezpečné a klidné místo k životu?

I přes svou polohu centrální městské části si Praha 2 zachovává svůj obraz příjemného a bezpečného místa pro život. Důkazem může být nízký výskyt závažné trestné činnosti ve výročních zprávách bezpečnostních složek i subjektivní pocit většiny občanů, kteří se v Praze 2 nebojí ve veřejném prostoru pohybovat ani ve večerních hodinách. Co by za takovou situaci daly některé centrální městské části světových metropolí.

Rozumím tomu, že ve stínu každodenního shonu a povinností tento stav již považujeme za samozřejmý a nedokážeme ho zcela ocenit. Všímáme si tak více situací, které jsou nekomfortní či velmi proměnlivé. Může jít o zvýšenou hlukovou zátěž v exponovaných oblastech, např. na náplavce, nárazový výskyt rizikových osob či lidí bez domova. Případně narušování občanského soužití v blízkosti některých tanečních klubů či lokální znečištění veřejného prostoru.

Praha 2 je bezpečné místo

Praha 2 si je vědoma důležitosti oblasti bezpečnosti, a i když není zřizovatelem bezpečnostních složek, aktivně pomáhá finančně nebo poskytováním služebních bytů k jejich personální stabilizaci. Průběžně monitoruje výskyt rizikových osob i lidí bez domova pro včasné řešení situace nebo připravuje aktuální projekty. V tuto chvíli je to např. analýza situace týkající se klubů, se kterou se občané mohli setkat nejen v terénu, ale i na sociálních sítích.

O autorovi glosy

Michal Zuna je radním pro oblast bezpečnosti MČ Praha 2 a  předsedou regionální organizace TOP 09 Praha 2. Dále je v této městské části členem bezpečnostní komise, dopravní komise, redakční rady a komise pro tvorbu a kontrolu rozpočtu. Je členem předsednictva krajské organizace TOP 09 Praha.

Na městské části by rád zlepšil zejména prostředí a podmínky pro život obyvatelům části Prahy 2 – Nusle.

Zaměřuje se na koncepci bezpečnosti a prevence kriminality v oblastech protidrogové problematiky, problematiky bezdomovectví, bezpečnosti v ulicích i domovech a dalším souvisejícím tématům.

Především pak na opatření ve vytipovaných lokalitách Prahy 2, kde žije celý život s krátkou přestávkou v zahraničí. Právě pobyt v zahraničí byl jedním z impulsů pro vstup do politiky a důvodem starat se o své okolí.


Glosa pochází z Novin Prahy 2 č. 2, str. 12.

Glosa Jany Cagašové – jaké priority by si měla městská část stanovit v roce 2020?

Městská část Praha 2 má před sebou několik významných úkolů, které sice mohou přesáhnout rámec kalendářního roku 2020, ale právě v tomto roce budou vyžadovat nejvíce pozornosti, aby jejich dokončení mohlo být včas a úspěšně dosaženo.

Velkým projektem Prahy 2 je výstavba potřebného pobytového domu pro seniory vyžadující specializovanou péči s názvem „Nový domov“. Vzhledem k časové náročnosti přípravy takto velkého projektu musí v roce 2020 proběhnout výběr dodavatele projektu a samotná příprava projektové dokumentace. S ohledem na množství dotčených orgánů a účastníků takového projektu je zásadní dobré časové rozplánování a dodržování harmonogramu.

Hlavním úkolem je příprava projektu Nový domov.

Neméně důležitým úkolem bude také pokračování hledání řešení situace budovy nádraží Vyšehrad. Jednání s majiteli i Magistrátem hlavního města Prahy probíhala intenzivně v roce 2019 a rozhodně by měla pokračovat ve stejné intenzitě i nadále, aby bylo řešení nalezeno co nejdříve vzhledem k technickému stavu budovy, která je momentálně velkou bolestí naší městské části.

S rychlým vývojem komunikačních technologií jsou také na městskou část kladeny nároky na udržení kroku s dobou a na zajištění dostupnosti informací z úřadu pro všechny věkové kategorie občanů, jejichž preference získávání informací se může právě s věkem lišit. V této oblasti městská část zahájí rok 2020 s proměněnou tváří Novin Prahy 2 a měla by pokračovat i v širším využívání sociálních sítí.

V neposlední řadě je rovněž důležité udržet vysokou míru bezpečnosti, kterou se naše městská část dlouhodobě může pyšnit.

O autorce glosy

Jana Cagašová je zastupitelkou MČ Praha 2, předsedkyní bezpečnostní komise a členkou kulturní komise a finančního výboru.

Zajímá se o život komunit na Praze 2 a o oblast kultury, kde by se ráda zasadila o využití veškerého potenciálu městské části k obohacení jejich obyvatel navzájem. Současně se chce také zasadit o vyřešení situace okolo Nádraží Vyšehrad a o racionální správu městské části ku prospěchu všech jejích obyvatel.


Tato glosa vyšla v Novinách Prahy 2, č. 1 – 2020, str. 12.