Glosa Heleny Bártové – Folimanka a okolí Botiče

Rozvoj území Prahy 2. Jaké možnosti rozvoje nabízí území Prahy 2? Představy obyvatel městské části o tom, jak by se měla Praha 2 rozvíjet, mohou být rozdílné. Prostory pro mohutný stavební boom dvojka jakožto centrální městská část nenabízí. Kterým lokalitám v Praze 2 by měla MČ věnovat zvýšenou pozornost z hlediska územního rozvoje a revitalizace?

V rámci revitalizace parku Folimanka podnikla Praha 2 již značnou řadu kroků. Jedná se s ohledem na lokaci parku, jeho oblíbenost především mezi pejskaři a pozici Nuselského mostu, o kontinuální proces.

Od roku 2005 učinila Praha 2 řadu opatření k postupné renovaci parku, a to zejména jeho západní a severní části. Od té doby došlo k výstavbě altánu, sportoviště, budovy občerstvení, veřejných WC, vodních prvků, veřejného osvětlení a mnoho dalšího. V nedávné době byla v parku zřízena nová venkovní posilovna a došlo k revitalizaci jeho severní části. Přestože obnovu parku vítám, nemohu se ubránit pocitu, že i díky nárazovosti jejího provádění park postrádá ucelený charakter. S ohledem na postup průběžné revitalizace parku nyní zbývá zaměřit se na východní část Folimanky v okolí haly USK. Vzhledem k přemíře jednotlivých prvků, které park obsahuje, pokládám za důležité zachování volného prostoru parku, a to nejenom ve formě psí louky v západní části parku, ale ideálně též zřízením prostoru pro shromažďování lidí ve východní části u haly. Například vytvořením zpevněné plochy či piknikových míst. Za žádoucí pokládám též rozšíření veřejného osvětlení parkových cest v oblasti vedoucí z ulice Pod Karlovem.

Glosa Michala Zuny – Praha 2 je bezpečné místo

Pocit bezpečí je pro všechny obyvatele metropole důležitý. Nechtějí přemýšlet o tom, zda si mohou večer vyrazit s přáteli či zda pustí dítě ze školy domů bez doprovodu. Je Praha 2 bezpečné a klidné místo k životu?

I přes svou polohu centrální městské části si Praha 2 zachovává svůj obraz příjemného a bezpečného místa pro život. Důkazem může být nízký výskyt závažné trestné činnosti ve výročních zprávách bezpečnostních složek i subjektivní pocit většiny občanů, kteří se v Praze 2 nebojí ve veřejném prostoru pohybovat ani ve večerních hodinách. Co by za takovou situaci daly některé centrální městské části světových metropolí.

Rozumím tomu, že ve stínu každodenního shonu a povinností tento stav již považujeme za samozřejmý a nedokážeme ho zcela ocenit. Všímáme si tak více situací, které jsou nekomfortní či velmi proměnlivé. Může jít o zvýšenou hlukovou zátěž v exponovaných oblastech, např. na náplavce, nárazový výskyt rizikových osob či lidí bez domova. Případně narušování občanského soužití v blízkosti některých tanečních klubů či lokální znečištění veřejného prostoru.

Praha 2 je bezpečné místo

Praha 2 si je vědoma důležitosti oblasti bezpečnosti, a i když není zřizovatelem bezpečnostních složek, aktivně pomáhá finančně nebo poskytováním služebních bytů k jejich personální stabilizaci. Průběžně monitoruje výskyt rizikových osob i lidí bez domova pro včasné řešení situace nebo připravuje aktuální projekty. V tuto chvíli je to např. analýza situace týkající se klubů, se kterou se občané mohli setkat nejen v terénu, ale i na sociálních sítích.

O autorovi glosy

Michal Zuna je radním pro oblast bezpečnosti MČ Praha 2 a  předsedou regionální organizace TOP 09 Praha 2. Dále je v této městské části členem bezpečnostní komise, dopravní komise, redakční rady a komise pro tvorbu a kontrolu rozpočtu. Je členem předsednictva krajské organizace TOP 09 Praha.

Na městské části by rád zlepšil zejména prostředí a podmínky pro život obyvatelům části Prahy 2 – Nusle.

Zaměřuje se na koncepci bezpečnosti a prevence kriminality v oblastech protidrogové problematiky, problematiky bezdomovectví, bezpečnosti v ulicích i domovech a dalším souvisejícím tématům.

Především pak na opatření ve vytipovaných lokalitách Prahy 2, kde žije celý život s krátkou přestávkou v zahraničí. Právě pobyt v zahraničí byl jedním z impulsů pro vstup do politiky a důvodem starat se o své okolí.


Glosa pochází z Novin Prahy 2 č. 2, str. 12.

Glosa Jany Cagašové – jaké priority by si měla městská část stanovit v roce 2020?

Městská část Praha 2 má před sebou několik významných úkolů, které sice mohou přesáhnout rámec kalendářního roku 2020, ale právě v tomto roce budou vyžadovat nejvíce pozornosti, aby jejich dokončení mohlo být včas a úspěšně dosaženo.

Velkým projektem Prahy 2 je výstavba potřebného pobytového domu pro seniory vyžadující specializovanou péči s názvem „Nový domov“. Vzhledem k časové náročnosti přípravy takto velkého projektu musí v roce 2020 proběhnout výběr dodavatele projektu a samotná příprava projektové dokumentace. S ohledem na množství dotčených orgánů a účastníků takového projektu je zásadní dobré časové rozplánování a dodržování harmonogramu.

Hlavním úkolem je příprava projektu Nový domov.

Neméně důležitým úkolem bude také pokračování hledání řešení situace budovy nádraží Vyšehrad. Jednání s majiteli i Magistrátem hlavního města Prahy probíhala intenzivně v roce 2019 a rozhodně by měla pokračovat ve stejné intenzitě i nadále, aby bylo řešení nalezeno co nejdříve vzhledem k technickému stavu budovy, která je momentálně velkou bolestí naší městské části.

S rychlým vývojem komunikačních technologií jsou také na městskou část kladeny nároky na udržení kroku s dobou a na zajištění dostupnosti informací z úřadu pro všechny věkové kategorie občanů, jejichž preference získávání informací se může právě s věkem lišit. V této oblasti městská část zahájí rok 2020 s proměněnou tváří Novin Prahy 2 a měla by pokračovat i v širším využívání sociálních sítí.

V neposlední řadě je rovněž důležité udržet vysokou míru bezpečnosti, kterou se naše městská část dlouhodobě může pyšnit.

O autorce glosy

Jana Cagašová je zastupitelkou MČ Praha 2, předsedkyní bezpečnostní komise a členkou kulturní komise a finančního výboru.

Zajímá se o život komunit na Praze 2 a o oblast kultury, kde by se ráda zasadila o využití veškerého potenciálu městské části k obohacení jejich obyvatel navzájem. Současně se chce také zasadit o vyřešení situace okolo Nádraží Vyšehrad a o racionální správu městské části ku prospěchu všech jejích obyvatel.


Tato glosa vyšla v Novinách Prahy 2, č. 1 – 2020, str. 12.

Glosa Michala Zuny: Dostupné bydlení nelze zajistit zvyšováním daní

Každého občana naší městské části, který si zde v letošním roce koupil nemovitost, čeká do 31. 1. 2020 podat daňové přiznání k  dani z  nemovitosti. A  k  tomu stejně jako každého občana, který zde nemovitost již vlastní, do 31. 5. 2020 tuto daň uhradit.

A jaká výše daně by to tedy měla být?

Naše daňová soustava majetkových daní není příliš přívětivá. Pokud si tedy již z několikrát zdaněných prostředků koupíte nemovitost, čeká vás jednorázová platba daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % a dále každoroční platby v podobě daně z nemovitosti. Právě o její výši se v posledních týdnech debatovalo v  celé Praze. Nyní má totiž každá městská část možnost si její výši určit. Stalo se tak zejména na  přání městských částí, které mají potíže se sestavením rozpočtu, aby si tuto daň mohly zvýšit.

To však není příklad Prahy 2, která se svou odpovědnou rozpočtovou politikou a především pravicovým vnímáním daní nechce tuto daňovou zátěž obyvatel navyšovat. Jak jsem již uvedl výše, máme stále daň z nabytí nemovitých věcí, která je zcela nemravná. Navíc při aktuálně zvýšených cenách nemovitostí by bylo neomluvitelné našim či budoucím rezidentům Prahy 2 zvyšovat daň z nemovitosti, která by zbytečně zatížila rozpočty vašich domácností. Proto již dříve rada městské části přijala usnesení, na základě kterého se výše daně pro naše rezidenty nemění.

Dostupné bydlení nelze zajistit zvyšováním daní

Máme přibližně rok od komunálních voleb a snad všechny strany měly v programu „dostupné bydlení“. Nerozumím tedy postoji některých kolegů, kteří s  návrhem zvýšení daně z  nemovitosti přicházeli. V  posledních dvou letech rovněž Sněmovna projednávala zrušení daně z  nabytí nemovitých věcí, kterou bohužel v lednu 2018 i září 2019 neschválila. TOP 09 však bude i nadále toto zrušení prosazovat.

O autorovi glosy

Michal Zuna je radním pro oblast bezpečnosti MČ Praha 2 a  předsedou regionální organizace TOP 09 Praha 2. Dále je v této městské části členem bezpečnostní komise, dopravní komise, redakční rady a komise pro tvorbu a kontrolu rozpočtu. Je členem předsednictva krajské organizace TOP 09 Praha.

Na městské části by rád zlepšil zejména prostředí a podmínky pro život obyvatelům části Prahy 2 – Nusle.

Zaměřuje se na koncepci bezpečnosti a prevence kriminality v oblastech protidrogové problematiky, problematiky bezdomovectví, bezpečnosti v ulicích i domovech a dalším souvisejícím tématům.

Především pak na opatření ve vytipovaných lokalitách Prahy 2, kde žije celý život s krátkou přestávkou v zahraničí. Právě pobyt v zahraničí byl jedním z impulsů pro vstup do politiky a důvodem starat se o své okolí.
Glosa pochází z Novin Prahy 2 č. 11, str. 3

Glosa Bedřišky Kotmelové: Aktivity MČ o Vánocích a na nový rok

Každoroční oslavy vánočních svátků se v posledních letech vydávají na cestu komerce. Křesťanské svátky ale mají svoji tradici jinde než ve shonu za co nejvyšším počtem dárků, které najdeme pod stromečkem. Podívejte se jak vnímá aktivity městské části Bedřiška Kotmelová, členka sociální komise za TOP 09 na Praze 2.

Život ve  městě má trochu jinou dynamiku i  rytmus, než jak je zachycený na  pohlednicích od  Lady. Přesto nás jeho obrázky něčím zasahují. Podle mne je jednou z  podstatných veličin, které nás na jeho ztvárněních života „berou za  srdce“, sounáležitost s  místem.

Do  místa patří nejen krajina, ale i  domy, prostranství a  samozřejmě lidé, co tam žijí. Do místa se vsakuje i to, co tam probíhá. Obec, v našem případě městská část, a zástupci nás všech, kteří o dění v  obci rozhodují, mají podle mne mimo jiné podporovat sounáležitost s  místem pro velice pestrou škálu jejich obyvatel a také velice rozmanitou formou.

Přes názorové neshody dokážeme společně na náměstí zpívat o znovuzrození.

Vánoce a následně Nový rok pro mne osobně v sobě nesou nádech ukončení, radosti, smutku i  vděčnosti za  to, co bylo, a nádechu k naději k tomu, co bude. A to je to, co by městská část měla v tomto období podpořit a v mnoha případech to dělá: sounáležitost s těmi, pro které je život z různých důvodů hodně komplikovaný pomocí různých forem sociální podpory od financí až po možnost společného setkávání, poskytnout radostný veřejný prostor pro společná pobytí rodin i  přátel u  vánočního punče, pro rodiny s  dětmi možnost zabavit děti, aby se alespoň jeden z  rodičů mohl věnovat přípravě sváteční oslavy.

Ukázat, že přes názorové neshody dokážeme společně zpívat o  znovuzrození v centru dění. Měla by podpořit i takovou formu oslav konce roku, která umožní vypustit do světa divokost, která v nás mnohých je, ale tak, aby nebyli ohroženi ti slabší a méně divocí z nás.

Přeji všem hezké prožití vánočních svátků a  dobrý začátek dalšího roku.

Tato glosa vyšla v Novinách Prahy 2, č. 12 – 2019, str. 3