Glosa Bedřišky Kotmelové – O přírodu je potřeba se starat

Sledovat, jakou váhu přikládá městská část zeleni, lze podle několika ukazatelů. Objektivním údajem jsou samozřejmě fi nanční částky v  rozpočtu městské části. Praha 2 do zeleně investuje, v  letošním roce cca 40 mil. Kč, je určena i  poměrně vysoká částka na běžnou údržbu (cca 70 mil. Kč).

Celá kapitola životního prostředí je 17,8 % rozpočtu Prahy 2, což si myslím je dostatečné s ohledem na ostatní kapitoly rozpočtu. Dalším objektivním ukazatelem je počet a rozloha zelených ploch a  parků (35 o  rozloze 58,8 ha), z  toho významných ploch zeleně s  intenzivní údržbou je 10, což je na rozlohou malou Prahu 2 opravdu dost. Parky nejsou úplně rovnoměrně rozložené, ale např. Vinohrady to kompenzují stromy v  ulicích. Další možnou kompenzací jsou tzv. „zelené střechy“, kdy i v Praze 2 jsou vhodné budovy, jak vyplynulo z analýzy, kterou zpracovala Datová platforma hl. m. Prahy (www.golemio.cz/cs/node/1443).

Praha 2 investuje do zeleně významnou část rozpočtu

Rozvoj této zeleně je však v počátcích a města zatím postupně sbírají zkušenosti, jaké jsou výhody a  nevýhody zelených střech. Také není úplně jasná finanční stránka založení a údržby této zeleně.

Ukazatelem, který je spíše subjektivní, je naše osobní vnímání zeleně v místě, kde žijeme nebo se pohybujeme. Tady bych si dovolila sklouznout do  polohy téměř naivní. Bydlím na  náměstí Míru a koncem každé zimy se těším, jak náměstí rozkvete, a jsem pokaždé zvědavá, jakým stylem bude ten který rok osázené.

A v Praze 2 je více takových krásných míst. Samozřejmě, že i v této oblasti lze leccos zlepšovat, ale vždy to musí být vyvážené vzhledem k ostatním oblastem života naší městské části.

Tato glosa vyšla v Novinách Prahy 2, č. 5 – 2019, str. 3

Glosa Radka Jandy – Jak bude Praha 2 hospodařit

Rozpočet je jedním z nejdůležitějších dokumentů každé samosprávy, a proto k němu většina zúčastněných zaujímá jednoznačný postoj: buď pozitivní, nebo negativní. Každá strana hledá více či méně relevantní argumenty pro svůj postoj. Pokusím se vyhnout těmto dvěma pólům a popsat rozpočet takový, jaký je – je to kompromis mezi představami politiků a potřebami odborů radnice. Tvorba rozpočtu se vždy řídí stanovováním priorit městské části, protože každá městská část hospodaří s omezeným množstvím peněz.

Letošní rozpočet hodnotím pozitivně .

Prioritou rozpočtu pro rok 2019 jsou investice do obecního majetku, a to především investice do škol a investice do veřejného prostoru. Pokud věnujete trochu času a podíváte se do návrhu rozpočtu městské části (rozpocet.praha2.cz), zjistíte, že po tzv. očistění od netypických výnosů bude výsledek rozpočtu o něco nižší, než byl loni. Nižší výsledek je ale způsoben nárůstem investic, a to téměř o 45 % více do oprav, než v roce minulém. To znamená, že se zvýší kvalita škol, kam chodí vaše děti i to, že se zvýší kvalita bydlení mnoha obyvatel Prahy 2, bydlících v obecních domech.

Zároveň je nutno podotknout, že finanční prostředky, které byly získány v minulých letech prodejem majetku, jsou uloženy, a je tedy zabráněno jejich lehkovážnému použití. A je to tak dobře, protože v letech budoucích bude možno na základě politické shody tyto prostředky využít ve prospěch všech obyvatel Prahy 2. Rozpočet je ale ve své podstatě pouze představa, jak se – za ideálních podmínek – budou náklady a příjmy vyvíjet. A jak tedy já hodnotím rozpočet? Pozitivně!

O autorovi glosy

Radek Janda je jako odborník na finance členem Finanční komise MČ Praha 2.

Je pyšným obyvatelem Vinohrad, které považuje za nejkrásnější pražskou čtvrť. Jeho snahou je docílit to, aby městská část plánovala věci strategicky, na dlouho dopředu, v široké shodě. Vystudoval Dublin Business School a poté získal i mezinárodní akreditaci ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants).

Tato glosa vyšla v Novinách Prahy 2, č. 4 – 2019, str. 3

Glosa Jany Cagašové – vize pro Prahu 2 na další čtyři roky

Programové prohlášení koaličních stran pro volební období 2018–2022 navazuje na práci Rady MČ Praha 2 z období minulého. Jeho silnou stránkou bezesporu je, že vychází z praktických zkušeností z let minulých, reflektuje potřeby všech sociálních skupin žijících v Praze 2, nestaví žádné vzdušné zámky a nedává populistické sliby, jichž nelze během čtyř let dosáhnout.

Programové prohlášení nestaví vzdušné zámky.

Programové prohlášení vnímá Prahu 2 se všemi jejími specifiky centrální a rezidenční městské části. Na tomto místě se nelze podrobněji dotknout všech dvanácti kapitol Programového prohlášení, nicméně lze říci, že radní si za své cíle vytyčili zejména udržení vysoké kvality služeb obce svým obyvatelům při zachování osvědčených postupů, projektů a distribuce obecních zdrojů. Zároveň ale cíle Programového prohlášení nenesou znaky zkostnatělosti a těžkopádnosti, pod jakými je někdy v obecném povědomí občanů vnímán kontakt s úřadem.

Jednotlivé kapitoly reflektují nejen změny, které přirozeně přináší čas, ale také vnímají vývoj na úrovni přilehlých městských částí, které se logicky dotýkají i Prahy 2, jelikož není eliminovaným ostrovem. A zejména pak reflektuje vztah MČ Praha 2 k hl. m. Praze. Tento vztah je nejen pro Prahu 2, ale pro jakoukoliv pražskou městskou část zcela kruciální a závisí na něm mnoho oblastí života městské části, od oprav chodníků a silnic, přes parkovací zóny až po problematiku náplavky či Karlova náměstí. Z pohledu občana jde o těžko uchopitelný vztah, proto je dobře, že tato Rada bude o intenzivnější vzájemnou spolupráci s hl. m. Prahou usilovat.

O autorce glosy

Jana Cagašová je zastupitelkou MČ Praha 2, předsedkyní bezpečnostní komise a členkou kulturní komise a finančního výboru.

Zajímá se o život komunit na Praze 2 a o oblast kultury, kde by se ráda zasadila o využití veškerého potenciálu městské části k obohacení jejich obyvatel navzájem. Současně se chce také zasadit o vyřešení situace okolo Nádraží Vyšehrad a o racionální správu městské části ku prospěchu všech jejích obyvatel.

Tato glosa vyšla v Novinách Prahy 2, č. 3 – 2019, str. 3

Glosa Alberta Kubišty – o odkazu Jana Palacha

V únorovém čísle radničních novin jsme měli k diskuzi téma: “Jak vnímáte odkaz Jana Palacha pro naši současnost a budoucnost?” Zpracování diskuzního příspěvku se ujal náš člen Albert Kubišta.

Čin Jana Palacha je zcela mimořádným úkazem v našich moderních dějinách. Nešlo o sebevraždu ale o oběť, která měla vyburcovat společnost. Tu společnost, která velmi rychle zapomněla na své ideály a která nejpozději v srpnu 1969 zjistila, že i její obdivovaní političtí vůdci nechají s nebývalou brutalitou rozehnat protestní demonstraci. Jan Palach nebyl melancholický snílek, ale tvrdá a neústupná povaha a byl si dobře vědom následku svého činu.

V čem by měl tedy spočívat odkaz Jana Palacha? V jeho v podstatě prostém a naléhavém poselství – neuhýbat zlu a nebýt k němu lhostejný. Je třeba si uvědomit, jak krátká doba může uplynout mezi nadšením společnosti pro změnu a ideály a jejich opuštěním či alespoň rezignací na ně.

neuhýbat zlu a nebýt k němu lhostejný

Letos si budeme připomínat i události 21. srpna 1969 a já doufám že neméně intenzivně jako události srpna 1968.Stejně tak je součástí odkazu Jana Palacha fakt, že pouze připomínání Palachova činu problémy současné společnosti nevyřeší. Před 50 lety chtěl Jan Palach vyburcovat společnost obětováním svého života, dnes jeho vrstevník chtěl vyburcovat společnost teroristickým útokem na železnici a oběťmi životů jiných.

Autor: Albert Kubišta. Tato glosa vyšla v Novinách Prahy 2, č. 2 – 2019, str. 3

Novoměstská radnice je pýchou Prahy 2

Jana Cagašová

Novoměstská radnice se v posledních letech výrazně proměnila a stala se místem, které umně kombinuje původní a moderní, skladbou svého programu je otevřena dříve i později narozeným a je pěkným důkazem toho, jak lze ze středověké památky uprostřed metropole udělat místo setkávání všech generací, místních i cizinců přicházejících ať již za klasickou či moderní hudbou, výtvarným uměním, gastronomickými akcemi, výstavami nebo jen tak posedět u kávy na nádvoří.

Již druhé volební období, tedy osmým rokem, jsem členkou Kulturní komise Rady městské části Praha 2, která se pravidelně zabývá i programovou skladbou Novoměstské radnice. Na počátku mého působení v této komisi byla Novoměstská radnice považována za jakousi věž na okraji Karlova náměstí, o které jen ti dobře informovaní tušili, že lze vystoupat po schodech až na její vrchol a že poskytuje zcela ojedinělé výhledy na Prahu. Nabídka kulturních akcí byla též značně omezena a málokdo si našel cestu na nádvoří, kde ještě před pár lety sídlila kavárna jako z dob minulého režimu nabízející chlebíčky a kávu s plastovými lžičkami.

V roce 2013 došlo k výměně ředitele Novoměstské radnice, jež je příspěvkovou organizací Městské části Praha 2, a nabídka kulturních akcí se výrazně zpestřila, budova se otevřela širší veřejnosti, došlo k výměně provozovatele kavárny, která se stala velmi atraktivním místem pro posezení s přáteli či obchodní schůzky a zařadila se mezi nejvíce „trendy“ podniky na pražské kavárenské mapě. Velký sál v horním patře byl v posledních letech svědkem vystoupení umělců patřících ke světové špičce ve svém oboru, jako např. jazzový muzikant Georg Mraz, hobojista Vilém Veverka nebo vycházející operní hvězda Petr Nekoranec. V Galerii v přízemí vystavují svá díla jak lokální umělci tak světově uznávané osobnosti. Členité prostory radnice umožňují pořádat zajímavé typy akcí od fashion marketů, přes food festivaly, degustace, až po oblíbený veletrh starožitností Antique či výstavu nožů. Zároveň ale slouží Novoměstská radnice i občanům Prahy 2. Konají se zde vítání občánků či svatby a radnice městské části zde nachází reprezentativní prostory pro konání vlastních akcí. A právě toto rozkročení od lokální až do celopražské kulturní sféry dělá z Novoměstské radnice unikátní místo na mapě Prahy.