Glosa Jany Cagašové – jaké priority by si měla městská část stanovit v roce 2020?

Městská část Praha 2 má před sebou několik významných úkolů, které sice mohou přesáhnout rámec kalendářního roku 2020, ale právě v tomto roce budou vyžadovat nejvíce pozornosti, aby jejich dokončení mohlo být včas a úspěšně dosaženo.

Velkým projektem Prahy 2 je výstavba potřebného pobytového domu pro seniory vyžadující specializovanou péči s názvem „Nový domov“. Vzhledem k časové náročnosti přípravy takto velkého projektu musí v roce 2020 proběhnout výběr dodavatele projektu a samotná příprava projektové dokumentace. S ohledem na množství dotčených orgánů a účastníků takového projektu je zásadní dobré časové rozplánování a dodržování harmonogramu.

Hlavním úkolem je příprava projektu Nový domov.

Neméně důležitým úkolem bude také pokračování hledání řešení situace budovy nádraží Vyšehrad. Jednání s majiteli i Magistrátem hlavního města Prahy probíhala intenzivně v roce 2019 a rozhodně by měla pokračovat ve stejné intenzitě i nadále, aby bylo řešení nalezeno co nejdříve vzhledem k technickému stavu budovy, která je momentálně velkou bolestí naší městské části.

S rychlým vývojem komunikačních technologií jsou také na městskou část kladeny nároky na udržení kroku s dobou a na zajištění dostupnosti informací z úřadu pro všechny věkové kategorie občanů, jejichž preference získávání informací se může právě s věkem lišit. V této oblasti městská část zahájí rok 2020 s proměněnou tváří Novin Prahy 2 a měla by pokračovat i v širším využívání sociálních sítí.

V neposlední řadě je rovněž důležité udržet vysokou míru bezpečnosti, kterou se naše městská část dlouhodobě může pyšnit.

O autorce glosy

Jana Cagašová je zastupitelkou MČ Praha 2, předsedkyní bezpečnostní komise a členkou kulturní komise a finančního výboru.

Zajímá se o život komunit na Praze 2 a o oblast kultury, kde by se ráda zasadila o využití veškerého potenciálu městské části k obohacení jejich obyvatel navzájem. Současně se chce také zasadit o vyřešení situace okolo Nádraží Vyšehrad a o racionální správu městské části ku prospěchu všech jejích obyvatel.


Tato glosa vyšla v Novinách Prahy 2, č. 1 – 2020, str. 12.

Glosa Michala Zuny: Dostupné bydlení nelze zajistit zvyšováním daní

Každého občana naší městské části, který si zde v letošním roce koupil nemovitost, čeká do 31. 1. 2020 podat daňové přiznání k  dani z  nemovitosti. A  k  tomu stejně jako každého občana, který zde nemovitost již vlastní, do 31. 5. 2020 tuto daň uhradit.

A jaká výše daně by to tedy měla být?

Naše daňová soustava majetkových daní není příliš přívětivá. Pokud si tedy již z několikrát zdaněných prostředků koupíte nemovitost, čeká vás jednorázová platba daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % a dále každoroční platby v podobě daně z nemovitosti. Právě o její výši se v posledních týdnech debatovalo v  celé Praze. Nyní má totiž každá městská část možnost si její výši určit. Stalo se tak zejména na  přání městských částí, které mají potíže se sestavením rozpočtu, aby si tuto daň mohly zvýšit.

To však není příklad Prahy 2, která se svou odpovědnou rozpočtovou politikou a především pravicovým vnímáním daní nechce tuto daňovou zátěž obyvatel navyšovat. Jak jsem již uvedl výše, máme stále daň z nabytí nemovitých věcí, která je zcela nemravná. Navíc při aktuálně zvýšených cenách nemovitostí by bylo neomluvitelné našim či budoucím rezidentům Prahy 2 zvyšovat daň z nemovitosti, která by zbytečně zatížila rozpočty vašich domácností. Proto již dříve rada městské části přijala usnesení, na základě kterého se výše daně pro naše rezidenty nemění.

Dostupné bydlení nelze zajistit zvyšováním daní

Máme přibližně rok od komunálních voleb a snad všechny strany měly v programu „dostupné bydlení“. Nerozumím tedy postoji některých kolegů, kteří s  návrhem zvýšení daně z  nemovitosti přicházeli. V  posledních dvou letech rovněž Sněmovna projednávala zrušení daně z  nabytí nemovitých věcí, kterou bohužel v lednu 2018 i září 2019 neschválila. TOP 09 však bude i nadále toto zrušení prosazovat.

O autorovi glosy

Michal Zuna je radním pro oblast bezpečnosti MČ Praha 2 a  předsedou regionální organizace TOP 09 Praha 2. Dále je v této městské části členem bezpečnostní komise, dopravní komise, redakční rady a komise pro tvorbu a kontrolu rozpočtu. Je členem předsednictva krajské organizace TOP 09 Praha.

Na městské části by rád zlepšil zejména prostředí a podmínky pro život obyvatelům části Prahy 2 – Nusle.

Zaměřuje se na koncepci bezpečnosti a prevence kriminality v oblastech protidrogové problematiky, problematiky bezdomovectví, bezpečnosti v ulicích i domovech a dalším souvisejícím tématům.

Především pak na opatření ve vytipovaných lokalitách Prahy 2, kde žije celý život s krátkou přestávkou v zahraničí. Právě pobyt v zahraničí byl jedním z impulsů pro vstup do politiky a důvodem starat se o své okolí.
Glosa pochází z Novin Prahy 2 č. 11, str. 3

Glosa Bedřišky Kotmelové: Aktivity MČ o Vánocích a na nový rok

Každoroční oslavy vánočních svátků se v posledních letech vydávají na cestu komerce. Křesťanské svátky ale mají svoji tradici jinde než ve shonu za co nejvyšším počtem dárků, které najdeme pod stromečkem. Podívejte se jak vnímá aktivity městské části Bedřiška Kotmelová, členka sociální komise za TOP 09 na Praze 2.

Život ve  městě má trochu jinou dynamiku i  rytmus, než jak je zachycený na  pohlednicích od  Lady. Přesto nás jeho obrázky něčím zasahují. Podle mne je jednou z  podstatných veličin, které nás na jeho ztvárněních života „berou za  srdce“, sounáležitost s  místem.

Do  místa patří nejen krajina, ale i  domy, prostranství a  samozřejmě lidé, co tam žijí. Do místa se vsakuje i to, co tam probíhá. Obec, v našem případě městská část, a zástupci nás všech, kteří o dění v  obci rozhodují, mají podle mne mimo jiné podporovat sounáležitost s  místem pro velice pestrou škálu jejich obyvatel a také velice rozmanitou formou.

Přes názorové neshody dokážeme společně na náměstí zpívat o znovuzrození.

Vánoce a následně Nový rok pro mne osobně v sobě nesou nádech ukončení, radosti, smutku i  vděčnosti za  to, co bylo, a nádechu k naději k tomu, co bude. A to je to, co by městská část měla v tomto období podpořit a v mnoha případech to dělá: sounáležitost s těmi, pro které je život z různých důvodů hodně komplikovaný pomocí různých forem sociální podpory od financí až po možnost společného setkávání, poskytnout radostný veřejný prostor pro společná pobytí rodin i  přátel u  vánočního punče, pro rodiny s  dětmi možnost zabavit děti, aby se alespoň jeden z  rodičů mohl věnovat přípravě sváteční oslavy.

Ukázat, že přes názorové neshody dokážeme společně zpívat o  znovuzrození v centru dění. Měla by podpořit i takovou formu oslav konce roku, která umožní vypustit do světa divokost, která v nás mnohých je, ale tak, aby nebyli ohroženi ti slabší a méně divocí z nás.

Přeji všem hezké prožití vánočních svátků a  dobrý začátek dalšího roku.

Tato glosa vyšla v Novinách Prahy 2, č. 12 – 2019, str. 3

Glosa Jana Strnada – Nové technologie pomáhají rozvoji měst a obcí

Smart city je úžasné slovo. Buzzword posledních let. Kdo není smart, je out. Kdo je out, nemůže žít v Praze a v Praze 2 už vůbec ne.

Smart city jako komfort a servis pro občany

Praha 2 je krásná městská část, je součástí centra, ale díky rozumné bytové politice se stále velkým procentem původních obyvatel (koukám na tebe, milá sousední Praho 1). Smysluplné je těmto lidem zjednodušovat život – na ulici, v parku, při cestě do školy a ze školy, při komunikaci s úřadem, při parkování a cestě domů. Smysluplná je minimalizace nákladů na provoz a zlepšení životního prostoru. Komfortu. S premisou toho, že je Praha 2 v objetí jiných městských částí a Prahy jako celku, je však nutné na možnosti realizace smart city nahlížet. Mnohé projekty totiž dává smysl uvádět v  život pouze centrálně ve spolupráci s Prahou jako celkem.

Ať už je důvodem služba, které je poskytována celopražsky (chytré zastávky MHD, které ukazují, za jak dlouho přijede další spoj) nebo využití, které nemá samostatně smysl (telemedicína nebo sběr, analýza a využití velkých dat z oblasti dopravy nebo životního prostředí). Samotná Praha 2 má své vlastní projekty pod heslem Chytrá dvojka (kterými se určitě budou chlubit ve svých sloupcích kolegové – a oprávněně, jsou to mnohdy skvělé nápady!).

Mně by se do budoucna líbilo jedno místo, kde bych se mohl objednat na  úřad, mít přehled o tom, co se v mém okolí děje, aplikaci, která by mě upozornila na to, že se budou v místě, kde parkuji, čistit ulice, a ukázala, kde zaparkovat, a zároveň umožnila zarezervovat si místo na  akce pořádané Prahou 2 a ještě mi např. ukázala polední menu oblíbených restaurací. Komfort a  servis pro občany. Na větší projekty je však nutná schopnost vidět dále než za jedno volební období a mít příležitost je postupně realizovat.

Tato glosa vyšla v Novinách Prahy 2, č. 10 – 2019, str. 3

Glosa Tomáše Halvy – Život v městské části každého zajímá

Komunální politika je jednou z  nejzásadnějších úrovní politiky, která ovlivňuje náš každodenní život. Proto je také důležité, abychom se zajímali, co se v našem okolí děje a jakým způsobem jednotliví zástupci na  radnici rozhodují o  naší městské části.

Je důležité zajímat se, co se kolem nás děje .

Politický systém České republiky je založen na principu zastupitelské demokracie, jinak řečeno – volíme si své zástupce, již následně svými rozhodnutími naplňují předvolební program, který občanům před volbami představili. Může se tedy na první pohled zdát, že v tomto systému není pro občana lehké se zapojit do  fungování a  chodu městské části. Opak je však pravdou. Existuje spoustu příležitostí, jak se občané mohou zapojit a přiblížit se tak chodu městské části.

Ve  chvíli, kdy si přejeme něco vylepšit nebo změnit, tak nejjednodušším způsobem je kontaktovat zvoleného člena zastupitelstva, který má na  starosti danou oblast a  svůj podnět s  ním probrat.

Další možností, se kterou se v  Praze 2 můžeme setkat, je také pořádání a  účast na  veřejných debatách. Důležité na těchto formách zapojení je však vždy přijít s  konstruktivním návrhem a  být otevřen kompromisům.

Další možnost, kterou u  nás na  dvojce nalezneme, je možnost stát se členem komise rady či výboru zastupitelstva. Například za naši stranu máme desítky členů, kteří se aktivně podílí skrze jednotlivé komise a výbory na chodu městské části.

Veškeré tyto možnosti zapojení jsou v Praze 2 běžnou věcí. Je tak na každém z nás, zda se budeme chtít zodpovědně a konstruktivně zapojit do fungování našeho okolí.

O autorovi glosy

Tomáš Halva je předsedou Majetkové komise a členem Dopravní komise, Komise IT a Redakční rady MČ Praha 2.

Na Praze 2 bydlí již od raného dětství. Prahu 2 zastupuje především jako předseda Majetkové komise RMČ. Dále se věnuje mediální a komunikační strategii v online prostředí a zároveň vyučuje na pražském gymnáziu IT a seminář mediálního prostředí zaměřený nejen na mediální gramotnost, ale i praxi v médiích.

Tato glosa vyšla v Novinách Prahy 2, č. 9 – 2019, str. 3