Programová vize pro volební období 2018 – 2022

Naše městská část si drží pozici velmi dobrého místa pro život a to i přes řadu problémů Prahy jako celku.

S přibývajícími komplikacemi s dopravou, parkováním nebo dostupností bydlení se tyto i další problémy postupně dotýkají naší městské části. Při správě Prahy 2 jsme odhodláni nejen na tato témata klást velký důraz.

Prosím, seznamte se s naší programovou vizí na období do roku 2022.

Profesionální veřejná správaprof-sprava

Garanti programové části: Tomáš Halva

Profesionální veřejná správa pro nás znamená:

 • Modernizace a zrychlení komunikace a procesu vyřizování záležitostí na úřadu.
 • Zavedení elektronické komunikace s občany – obíhat mají dokumenty, ne občané.
 • Zveřejňování přehledných a interaktivních výstupů z jednání orgánů městské části.


Zkrátka: maximální zprůhlednění a zefektivnění fungování veřejné správy.

Chci vědět víc…

Jedním z nejdůležitějších bodů v našem programu zůstává profesionální a moderní veřejná správa. Nejedná se jen o transparentní veřejnou správu, která je pro nás samozřejmostí. Především jde o moderní otevřenou radnici občanům, která jim skrze profesionální úředníky v různých životních situacích opravdu pomůže.

Chceme, aby řešení úředních záležitostí nebylo „během na dlouhou trať“, ale aby každá žádost byla vyřešena v co nejkratší nezbytné době a s co nejmenším počtem návštěv úřadu. Chceme také navázat na dlouhodobě trvající otevřenost úřadu MČ Praha 2 tím, že ještě více zjednodušíme kontakt s veřejnou správou. Zavedením elektronické komunikace s občany ušetříme čas nejen občanům, ale také úředníkům, kteří tak zvládnou odbavit více požadavků. 
Modernizace a zrychlení komunikace a procesu vyřizování záležitostí na úřadech představuje jednak rozšíření elektronické komunikace s občany, což povede ke snížení počtu návštěv občanů na úřadě zavedením principu „předám věc jednomu úředníkovi, ten zajistí s ostatními“

Komunální politiku hodláme i nadále vykonávat profesionálně a odpovědně, s tím souvisí:

 • zveřejňování přehledných a interaktivních výstupů z orgánů městské části,
 • maximální transparentnost ve veřejných soutěžích, aukcí a v jakémkoli poskytování finančního plnění.

Pokračování ve zprůhlednění a zefektivnění fungování veřejné správy povede k:

 • úspoře času i peněz díky e-Governmentu (elektronizaci veřejné správy),
 • zjednodušení veřejných agend,
 • jednodušší vyhledávání všech zveřejňovaných informací MČ.

Dopravadoprava

Garant programové části: Michal Zuna

Praha 2 je centrální městská část a musí hledat taková dopravní řešení, která budou účinná nejen na Praze 2, ale budou řešením i pro další městské části.

Pro nás to znamená:

 • Zavedení moderních technologií např. pro snadnější vyhledání volného místa k parkování.
 • Zjednodušení parkovacího systému v Praze tak, aby obyvatelé Prahy 2 nebyli vězni ve své MČ.
 • Ulehčení dopravě iniciováním vzniku železniční stanice v oblasti Výtoně a Vyšehradu.


Zkrátka: lepší parkování a menší tranzit přes Prahu 2.

Chci vědět víc…

Podporujeme zklidnění a revitalizaci severojižní magistrály včetně předpolí Nuselského mostu a zahloubení komunikace v okolí prostoru Muzea. Jsme si však vědomi důsledků omezení kapacity této komunikace, a proto k dokončení všech úseků revitalizace může dojít až po dokončení výstavby vnitřního městského okruhu.

Současné parkovací zóny na území celého hl. m. Prahy činí z pražských obyvatel vězně ve svých městských částech. Proto ve spolupráci s Magistrátem prosadíme možnost parkovat ve více zónách. Pracujete např. na Praze 6? Prosadíme, abyste mohli parkovat jak v naší městské části, tak i tam, kam dojíždíte za prací či vezete děti na kroužky.

Pro chodce podpoříme bezpečnější přechody a bezpečnější tramvajové zastávky nejen na Karlově náměstí, ale po celé MČ Praha 2.

Školství a vzdělávánískolstvi

Garant programové části: Bc. Michal Orság

Podpora školství a vzdělávání pro nás znamená:

 • Vybavení škol moderními pomůckami.
 • Snížení školní administrativy.
 • Finanční podpora pro všechny zaměstnance školy.


Zkrátka: naším cílem je moderní škola pro 21. století.

Chci vědět víc…

Kvalitní školství je investice do budoucí generace a celé naší společnosti. A moderní škola pro žáky, učitele a rodiče je základ. Jsme přesvědčeni, že učitelé jsou profesionálové, kteří mají vychovávat a vzdělávat, ne trávit čas zbytečnou administrativou.
Škola 21. století je kvalitně vybavená a učitelé mají k dispozici moderní pomůcky. Díky investicím do rekonstrukcí a vybavení zajistíme, že škola bude příjemným, inspirativním a podnětným prostředím.

Budeme snižovat školní administrativu zejména díky prvkům digitalizace, které přinesou užitek jak učitelům, tak rodičům. Jde například o elektronické třídní knihy a žákovské knížky, zápisy do ZŠ a MŠ nebo komunikaci mezi školou, žáky a rodiči.

Finančně podpoříme kvalifikované asistenty pedagoga, zároveň nedovolíme snižování osobního ohodnocení pedagogů na všech stupních škol.

Zajistíme bezpečnost žáků a učitelů škol. Díky vzdělávacím programům zaměřeným na vrstevnické programy, prevenci (kyber)šikany, supervizi či prevenci učitelského vyhoření budeme budovat zdravé školní prostředí. Naším cílem je bezpečná a zabezpečená škola.

Naše školy jsou plné talentovaných dětí. Učitelům vytvoříme takové podmínky, aby měli prostor pro jejich identifikaci a rozvoj jejich nadání. Také maximálně podpoříme školy a učitele v tom, aby každé dítě zažilo úspěch. To je pro pozitivní vývoj naší společnosti nezbytně důležité.

Kultura a volný časkultura

Garant programové části: Mgr. Jana Cagašová

MČ Praha 2 je svojí polohou, množstvím divadel, klubů a kulturních institucí předurčena k tomu být jedním z kulturních center našeho hlavního města.

Pro nás to znamená:

 • Budeme podporovat kulturní počiny jak na úrovni městské části, tak jednotlivé lokální kulturní počiny.
 • Vzhledem k dobré finanční situaci MČ navýšíme částku na kulturní granty.
 • Ve spolupráci s MHMP vytvoříme na Náplavce takovou kulturní zónu, která bude přitahovat návštěvníky a neodrazovat rezidenty.


Zkrátka: aby si v Praze 2 každý našel ten typ představení nebo koncertu, který mu vyhovuje.

Chci vědět víc…

Nedílnou součástí kulturní nabídky Prahy 2 jsou její příspěvkové organizace Knihovna na Vinohradech a Novoměstská radnice, ty chceme nadále podporovat. V případě Knihovny na Vinohradech budeme usilovat o další rozšíření jejích prostor, aby mohla lépe vyhovět narůstající poptávce návštěvníků.

Oživíme dosud zapomenutá místa Vinohrad, Podskalí i Nuslí site specific kulturními akcemi. Chceme být aktivními účastníky revitalizace budov symbolizujících Prahu 2 jako Nádraží Vyšehrad nebo lázně Na Slupi.
Budeme podporovat na vhodných místech pouliční muzikanty.
Budeme pokračovat v podpoře sportovních aktivit pro širokou veřejnost – např. oblíbené cvičení v parcích (postupné rozšíření do více parků Prahy 2).

Majetek a bytová politikamajetek

Garanti programové části: Ing. Michael Grundler a Tomáš Halva

Majetek MČ slouží ke dvěma účelům: k naplňování účelu obce a k finančním výnosům v její prospěch, pro nás to znamená:

 • Snaha o vykoupení dlouhodobě neudržovaných nemovitostí na území MČ Praha 2 (jako např. Nádraží Vyšehrad).
 • Zvýhodnění důchodců, zdravotně postižených, sociálně potřebných a mladých rodin při pronájmu obecních bytů.
 • Investice do škol a parků.


Zkrátka: investice do majetku jeho využívání ve prospěch všech občanů MČ Praha 2.

Chci vědět víc…

Opravy a investice do činžovních domů v majetku MČ budou zásadní prioritou.

Obecní majetek budeme spravovat s vědomím, že ho budeme předávat dalším generacím.

V oblasti nakládání s obecními byty budou i nadále uplatňována pravidla sociální bytové politiky (zvýhodnění důchodců, zdravotně postižených, sociálně potřebných a mladých rodin) a část volných bytů bude pronajímána na základě transparentních veřejných aukcí.

Do obecních budov budeme investovat komplexně a s rozmyslem tak, aby celkové rekonstrukce byly efektivnější než nárazové opravy.

Zdravotnictví a sociální politikazdrav-soc

Garant programové části: Mgr. Šárka Michková

Praha 2 má jako centrální městská část velké množství zdravotních i sociálním služeb. Je ovšem třeba další rozvoj uzpůsobit potřebám zvyšujícího se počtu stárnoucích obyvatel naší městské části, obyvatel se zdravotním postižením, ale samozřejmě také rodin s dětmi. Musíme zajistit návaznost a provázanost zdravotně-sociálních služeb tak, aby zajišťovaly ucelenou podporu jednotlivců i rodin.

Pro nás to znamená:

 • síť sociálního bydlení v městských bytech pro důchodce, kteří jsou na tom finančně špatně
 • rozjezdové bydlení pro mladé na 1-2 roky
 • podpora chybějících kapacit zdravotnických i sociálních  služeb


Zkrátka: podpořit seniory i rodiny s dětmi.

Chci vědět víc…

Podpoříme vznik dalších mateřských škol a jeslí, včetně finanční podpory pro samoživitelky. Síť sociálního bydlení v městských bytech rozšíříme jak pro důchodce, tak pro mladé rodiny. Budeme dbát na to, aby se demografická skladba naší MČ dramaticky nezměnila.

Podpoříme vznik chybějících kapacit zdravotnických a sociálních služeb v závislosti na demografických změnách ve struktuře obyvatel Prahy 2 a to zejména:

 • zařízení pro specificky postižené spoluobčany,
 • denní stacionáře,
 • hospicová péče.

A to nejen silami vlastní MČ, ale i další spoluprací s odbornými neziskovými organizacemi, jejichž role je v některých případech nenahraditelná.

Bezpečnostbezpecnost

Garant programové části: Michal Zuna

Život v centrální části velkoměsta nese se sebou nejen příjemné bydlení se snadnou dostupností služeb, ale také s sebou nese svá rizika v podobě kriminality a jiných nežádoucích jevů.

Pro nás to znamená:

 • Budeme pokračovat ve spolupráci s Městskou policí a Policií ČR při vytváření koncepcí bezpečnosti a prevence (Senior akademie, přednášky ve školách, BESIP.
 • Nadále trváme na nulové toleranci vůči hazardu na území naší městské části.
 • Posílíme hlídkovou činnost v problematických lokalitách a místech určených k odpočinku (parky, sportoviště, dětská hřiště.

Zkrátka: abyste se v naší MČ cítili bezpečně.

Chci vědět víc…

Prevence je vždy levnější a účinnější, takže jedním z prostředků prevence kriminality je kultivace veřejného prostoru, která sama o sobě snižuje nebezpečí kumulace rizikových osob v určitém místě (například Karlovo náměstí).  Stejně tak chceme pokračovat v podpoře organizací, které se věnují osvětě v oblasti drogové problematiky, poskytují péči při léčbě závislostí, pomoc ohroženým dětem, rizikovým mladistvým nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci či lidem ohroženým domácím násilím včetně nízkoprahových klubů pro děti a mládež. Kde prevence sama nestačí, je třeba posílit jak počet strážníků Městské policie, tak i Policie ČR na Praze 2 a to zejména těch, kteří jsou v přímém výkonu služby. Stejně tak budeme využívat městský kamerový systém tam, kde dochází k narušování veřejného pořádku s ohledem na to, aby pocit narušení soukromí obyvatel MČ byl co nejmenší.

V neposlední řadě budeme klást vyšší důraz na čistotu na ulicích, v systému svozu odpadů, a na udržovaný obecní majetek, protože čistá, opravovaná, udržovaná a přátelská městská část Praha 2 je zároveň i bezpečná.

Lokální témata

Praha 2 má svůj půvab také v tom, že se skládá z několika na první pohled nesourodých částí.

Pro nás to znamená:

 • Vnímáme různorodost naší MČ.
 • Vytváříme lokální programy pro konkrétní lokality.
 • Nepomíjíme žádnou lokalitu naší MČ.
Karlovo náměstí

Garanti programové části: Ing. Michael Grundler a Tomáš Halva

 • Dopravně složitou situaci na Karlově náměstí lze vyřešit koncepční změnou. Za tu však nepovažujeme Magistrátní návrh zahrnující omezení průjezdu východní části náměstí (mezi Novoměstskou radnicí, kostelem sv. Ignáce a nemocnicí).
 • Podpoříme výstavbu přechodů pro chodce v okolí budovy Charles Square Center a zvýšení bezpečnosti tramvajové zastávky Karlovo náměstí ve směru z centra.
Nusle

Garant programové části: Michal Zuna

Nusle si zaslouží mnohem více pozornosti. Zaměříme se rovněž na odstranění graffiti, prachu v ulicích, psích exkrementů a zápachu v podchodech. Přineseme do údolí zkrášlující prvky prostoru, například formou podpory revitalizace předzahrádek bytových domů. Oslovíme poštu a bankovní instituce k zajištění lepší obslužnosti Nuselského údolí. V rámci možností infrastruktury města zahloubíme další nádoby pod zem pro zajištění většího objemu na odpad i lepší vzhled prostoru.

 • Chceme, aby část Nuslí na území Prahy 2 byla opět skvělým místem pro život.
 • Revitalizujeme Folimanku. Prioritou je moderní park s prvky odpočinkové zóny i dostatkem prostoru pro sportovní aktivity.
 • Opravíme další chodníky a vysadíme nové stromy.
Podskalí

Garant programové části: Mgr. Jana Cagašová

 • Budeme prosazovat kultivaci Náplavky a ve spolupráci s MHMP z ní vytvoříme takovou kulturní zónu, která bude přitahovat návštěvníky a neodrazovat rezidenty.
 • Zasadíme se o vyřešení neutěšeného stavu nádraží Vyšehrad a jeho využití pro kulturní účely obyvatel nejen Prahy 2.
 • Zaměříme se na zlepšení situace okolo PM klubu v Trojické ulici.

Pokud se chcete podívat, jaký jsme měli program v minulém volebním období, naleznete jej pod tímto odkazem.